จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 596 รายการ

1. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกซับจำปา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกซับจำปา ๔ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกซับจำปา ๕ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปทองคำ ฐานบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๔๓/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๑๓/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๓๔/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๔๘/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๔๖/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๗๙/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๙๔/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๐/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๖/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170