ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

คำศัพท์ คำจารึก ชนิด ความหมาย ภาษา
1 กินเมิง (10) กินเมิง, ก̅นิเมิอง ก. ปกครองบ้านเมือง (เขียน กินเมือง ก็มี) ท.
2 เจ้าหมื่น (20) เจาห̅มืน, เจาห̅มึน น. ชื่อตำแหน่งข้าราชการเหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป ท.
3 คำปรารถนา (1) คำปราถห̅นา น. ความปรารถนา ป.
4 โพธิสมภาร (1) โพธิสัมพาร น. โพธิญาณ ป.
5 ตน (61) ตน, ตฺ̑น ล. รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์ ท.
6 ปีเปิกไจ้ (2) ปีเปลิกไจ, ปิเปฺริกไจ น. ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีชวด สัมฤทธิศก ตามจุลศักราช ท.
7 เดิน 12 (1) เดิน 12 น. เดือน 12 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 10 ภาคกลาง ท.
8 เพ็ง (25) เพง, เพฺง, พัง, เพ์ง น. วันเพ็ญ คือวันที่พระจันทร์เต็มดวง หรือวันขึ้น 15 ค่ำ ท.
9 เต่าไจ้ (3) เตาใจ, เตาไจ น. ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี 60 วัน ท.
10 เม็ง (32) เมง น. ชื่อของชนชาติมอญ ท.
11 ไว้ (2) ไว ก. ให้, มอบให้ ท.
12 ข้าว (6) เขา น. มาตราตวงโบราณ ท.
13 หื้อ (62) หื ก. ให้ ท.
14 ไผมากิน (1) ไผรมากิน สำ. ผู้ใดมาครอบครอง ท.
15 ดาย (9) ดาย ว. คำลงท้ายบอกให้ทราบว่าสิ้นประโยค เช่นเดียวกับคำว่า แล, นา, เทียว, ทีเดียว ท.
16 หัน (10) หนั, หนน, หนัน, หน่น ก. เห็น ท.
17 ตวงนัก (1) ตวงนกั ก. จงหนัก ท.
18 ทืน (3) ทืน ว. คำลงท้ายที่แสดงจุดมุ่งหมายว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ เช่นเดียวกับคำว่า เถิด, เทอญ ท.
19 สมฤทธิ์คำ (1) สัมริดคำะ น. สำเร็จตามคำที่กล่าว ส.
20 ฝูง (28) ฝูง น. พวก, หมู่ ท.
21 ประหญา (7) บฺระห̅ญา, ปรหญา, ปรฺหญา น. ปัญญา ป.
22 ถ้วน (5) ถวน ว. ครบ, เต็มจำนวนที่กำหนด ท.
23 บอริบวน (1) บอริบวน ว. บริบูรณ์ ท.
24 อินทขีล (1) อินทขิน น. หลักเมือง ป.