ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ปีเปิกไจ้"

จำนวน 2 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ศักราช 934 ตัว เดือนยี่ขึ้นเจ็ดค่ำวันพฤหัสปัดติ สวัสดี ไทยว่าปีเปิกไจ้ ฤกษ์ศตภิษัช แต่นี้ตราบต่อเท่าห้าพันวัสสา บุคคลผู้ใดกระทำให้เป็นจูลงจูลาคึด เอาจากศาสนาในที่นี้ ให้มันผู้นั้นไหม้ในอบายทั้งสี่ คงนูพระราชอาชญา จารึกวัดผดุงสุข 2 (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) 2/9 หนองคาย นวพรรณ  ภัทรมูล
ในปีเปิกไจ้ มหาเถรสิริสัทธรรมคีรีรับเอา 41 เถรมณี จารึกสถานที่ประดิษฐานพระธาตุ 1/8 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1