เอกสารอ้างอิง

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เอกสารอ้างอิง

จำนวน 853 รายการ

เทิม มีเต็ม และแย้ม ประพัฒน์ทอง, “จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๓๒-๑๓๔.

โพสต์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:49:20

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกเยธมฺมาฯ ที่ศาลเจ้า,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๒-๙๔.

โพสต์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:58:48

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

ยอร์ช เซเดส์, “จารึกเขาพระนารายณ์เมืองตะกั่วป่า,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๕๖-๕๘.

โพสต์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 16:30:38

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

เทิม มีเต็ม, “จารึกบนวงพระธรรมจักร,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๒๓-๑๒๕.

โพสต์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:13:33

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๓๘ ศิลาจารึกกฏหมายลักษณะโจร,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๕-๓๘.

โพสต์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16:11:58

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๑,” ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔), ๔๑-๔๒.

โพสต์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 15:02:10

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170