เอกสารอ้างอิง

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

อัญชนา จิตสุทธิญาณ, “จารึกโบราณสถานหมายเลข 0996,” ใน จารึกที่เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ : โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534), 127-132.

อัญชนา จิตสุทธิญาณ, “จารึกโบราณสถานหมายเลข 0996,” ใน จารึกที่เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ : โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534), 127-132.

QR-code edit Share on Facebook