บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

"ด่านพระจารึก" อยู่ที่ไหน เหตุใดต้อง "จารึก" จากจุด "ปักปันเขตแดน" สู่ "ด่าน" ไทยสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ไฟล์ pdf

ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 31,ฉบับที่ 11 (ก.ย. 2553) : 130-142


บรรณานุกรมจารึก

จำนวน 924 รายการ

"ด่านพระจารึก" อยู่ที่ไหน เหตุใดต้อง "จารึก" จากจุด "ปักปันเขตแดน" สู่ "ด่าน" ไทยสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

"ด่านพระจารึก" อยู่ที่ไหน เหตุใดต้อง "จารึก" จากจุด "ปักปันเขตแดน" สู่ "ด่าน" ไทยสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 31,ฉบับที่ 11 (ก.ย. 2553) : 130-142

'จารึกวัดโพธิ์' กับเรื่องลึกที่ไม่ลับ

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์. ปีที่ 55,ฉบับที่ 40 (27 มิ.ย.-3 ก.ค. 2551) : 38

'ช่าง' ในวัฒนธรรมล้านนา : จากหลักฐานจารึกและเอกสารทางประวัติศาสตร์

ศิลปากร. ปีที่ 52,ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย. 2552) : 42-51

'วางดาบ ถ่ายกรรม ก่อเขา จารึก คลุมเครือ' ที่วัดราชคฤห์วรวิหาร

ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 31,ฉบับที่ 2 (ธ.ค. 2552) : 94-103

'เมืองราด' 'ศรีรามเทพนคร' จารึกหลัก 2

ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 23,ฉบับที่ 4 (ก.พ. 2545) : 112-116

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552..