บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

ไฟล์ pdf

วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554..


บรรณานุกรมจารึก

จำนวน 924 รายการ

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554..

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 23 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ)

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 23 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ)

อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 23 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ). กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555..

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 24 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ)

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 24 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ)

อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 24 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ). กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555..

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 10 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้และบันทึกราชทูตของออกพระวิสุทธสุนทร)

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 10 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้และบันทึกราชทูตของออกพระวิสุทธสุนทร)

อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 10 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้และบันทึกราชทูตของออกพระวิสุทธสุนทร). กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554..

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 12

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 12

อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 12. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554..

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 13

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 13

อรพินท์ คำสอน ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และศุภการ สิริไฟศาล (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 13. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555..