จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3018 รายการ

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

จารึกวัดศรีชุม

จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านคูเมือง)

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ 1

จารึกนครชุม

จารึกเขาน้อย

จารึกวัดเขาสุมนกูฏ

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด

สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ฯ

จารึกกฎหมายลักษณะโจร

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 64

จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 9 (บทที่ 57-63)