จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด

จารึก

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๘ ข. จารึกวัดพระมหาธาตุ, หลักที่ ๔๕ ศิลาจารึกภาษาไทย จ.ศ. ๗๕๔ (พ.ศ. ๑๙๓๕), ศิลาจารึกปู่ขุดจิดขุนจอด พุทธศักราช ๑๙๓๕

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๓๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๓ ด้าน มี ๙๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๗ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๔๐ บรรทัด และด้านที่ ๓ มี ๑๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวนสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๗ ซม. สูง ๘๓ ซม. หนา ๑๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. ๑๕”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ กำหนดเป็น “หลักที่ ๘ ข. จารึกวัดพระมหาธาตุ”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๔๕ ศิลาจารึกภาษาไทย จ.ศ. ๗๕๔ (พ.ศ. ๑๙๓๕)”
๔) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกปู่ขุดจิดขุนจอด พุทธศักราช ๑๙๓๕”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๙๙

สถานที่พบ

ริมเสาเบื้องขวาหน้าวิหารหลวง ด้านหลังวิหารสูง วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ผู้พบ

หน่วยขุดแต่งและบูรณะเมืองสุโขทัย กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ (พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๐), ๑๒๗-๑๔๐.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๖๑-๖๙.
๓) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๑๘-๑๒๗.

ประวัติ

หน่วยขุดแต่งและบูรณะเมืองสุโขทัย กองโบราณคดี กรมศิลปากร พบเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความด้านที่ ๑ ได้กล่าวถึงการทำสัตย์สาบานระหว่างผู้เป็นใหญ่ในกรุงสุโขทัย ด้านที่ ๒ ได้กล่าวถึงสวรรค์ชั้นต่างๆ ด้านที่ ๓ เป็นคำสาปแช่งผู้กระทำผิดคิดคด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๗-๒๘ “จุลศักราชได้ ๗๕๔ มหาศักราชได้ ๑๓๑๔ ขอมปีวอก…”

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำจารึกวัดพระมหาธาตุ (หลักที่ ๘ ข),” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ : จารึกกรุงสุโขทัย (พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๐), ๑๒๗-๑๔๐.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “ศิลาจารึกปู่ขุนจิดขุนจอด,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๑๘-๑๒๗.
๓) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๔๕ ศิลาจารึกภาษาไทย จ.ศ. ๗๕๔ (พ.ศ. ๑๙๓๕),” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๖๑-๖๙.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170