จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 2543 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >

2. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >

3. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >

4. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >

5. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >

6. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านต่อ >

7. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >

8. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านต่อ >

9. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >

10. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านต่อ >

11. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >

12. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >

13. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >

14. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >

15. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >

16. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >

17. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >

18. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >

19. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >

20. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >

21. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >

22. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >

23. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >

24. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >

25. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >

26. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >

27. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >

28. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >

29. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านต่อ >

30. จารึกจุลคิรี อ่านต่อ >