จารึกการสร้างเจดีย์

จารึก

จารึกการสร้างเจดีย์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2550 13:26:38 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 17:16:24 )

ชื่อจารึก

จารึกการสร้างเจดีย์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 34, พย. 34 จารึกการสร้างเจดีย์ พ.ศ. 2058

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2058

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 14 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 6 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 8 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

เสาสี่เหลี่ยม ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 18.5 ซม. สูง 48 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 34”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 34 จารึกการสร้างเจดีย์ พ.ศ. 2058”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 34 จารึกการสร้างเจดีย์”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ในวิหารเก่า วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 173.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 306-311.

ประวัติ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1-3 ระบุข้อความ “อันยังจักมาได้ 2,941 ปีปลาย 3 เดิน 8 วัน” อาจารย์เทิม มีเต็ม คำนวณไว้ว่าตรงกับวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2057 ตรงกับวันจันทร์ เดือน 3 ขึ้น 7 ค่ำ ภาคกลาง หรือวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2058 ตรงกับวันศุกร์ เดือน 3 ขึ้น 7 ค่ำ ภาคกลาง อันอยู่ในช่วงสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2038-2068)

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกกล่าวถึงการสร้างเจดีย์ของบุคคลกลุ่มหนึ่ง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1-3 ระบุข้อความ “อันยังจักมาได้ 2,941 ปีปลาย 3 เดิน 8 วัน” อาจารย์เทิม มีเต็ม คำนวณไว้ว่าตรงกับวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2057 ตรงกับวันจันทร์ เดือน 3 ขึ้น 7 ค่ำ ภาคกลาง หรือวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2058 ตรงกับวันศุกร์ เดือน 3 ขึ้น 7 ค่ำ ภาคกลาง อันอยู่ในช่วงสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2550, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 34 จารึกการสร้างเจดีย์ พ.ศ. 2058,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 173.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 34 จารึกการสร้างเจดีย์,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 306-311.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 34 side 1.copy 1 และ PY 34 side 2.copy 1)