จารึกการสร้างเจดีย์

จารึก

จารึกการสร้างเจดีย์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2550 13:26:38 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกการสร้างเจดีย์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๓๔ จารึกการสร้างเจดีย์ พ.ศ. ๒๐๕๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

เสาสี่เหลี่ยม ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๘.๕ ซม. สูง ๔๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๓๔”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๓๔ จารึกการสร้างเจดีย์ พ.ศ. ๒๐๕๘”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๓๔ จารึกการสร้างเจดีย์”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ในวิหารเก่า วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗๓.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๐๖-๓๑๑.

ประวัติ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๓ ระบุข้อความ “อันยังจักมาได้ ๒,๙๔๑ ปีปลาย ๓ เดิน ๘ วัน” อาจารย์เทิม มีเต็ม คำนวณไว้ว่าตรงกับวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๐๕๗ ตรงกับวันจันทร์ เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ ภาคกลาง หรือวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๐๕๘ ตรงกับวันศุกร์ เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ ภาคกลาง อันอยู่ในช่วงสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกกล่าวถึงการสร้างเจดีย์ของบุคคลกลุ่มหนึ่ง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๓ ระบุข้อความ “อันยังจักมาได้ ๒,๙๔๑ ปีปลาย ๓ เดิน ๘ วัน” อาจารย์เทิม มีเต็ม คำนวณไว้ว่าตรงกับวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๐๕๗ ตรงกับวันจันทร์ เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ ภาคกลาง หรือวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๐๕๘ ตรงกับวันศุกร์ เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ ภาคกลาง อันอยู่ในช่วงสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๓๔ จารึกการสร้างเจดีย์ พ.ศ. ๒๐๕๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗๓.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๓๔ จารึกการสร้างเจดีย์,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๐๖-๓๑๑.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 34 side 1.copy 1 และ PY 34 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170