จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 20 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2500, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 9, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายแหวน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายเงิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-ครูบาถา ถาวโรเจ้า, บุคคล-พระครูอุดมศรัทธาคุณ, บุคคล-พระราชวิสุทธี, บุคคล-จรูญ สุวรรณมาส, บุคคล-แปลก พิบูลสงคราม,

จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง

จารึก

จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 16:03:26 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 19:02:05 )

ชื่อจารึก

จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๑๖ จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง พ.ศ. ๒๕๐๐

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๕๐๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๓๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๑๖”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๑๖ จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง พ.ศ. ๒๕๐๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (สำรวจเมื่อ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๔๕-๒๕๐.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ครูบาถา ถาวโร เจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับด้วยสิกยมแลครูบาเจ้าอันอยู่อุโบสถเดียวกัน ทั้งฝ่ายฆราวาสได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการวัด และศรัทธาชาวบ้านทุกคนได้เห็นมหาชินธาตุเจ้าถูกสายฟ้าผ่า ดูไม่สวยงาม จึงได้ปรึกษากันเป็นเอกฉันท์กันทั้ง ๒ ฝ่ายคือทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาส แล้วนำกราบยังพระครูอุดมศรัทธาคุณทราบ และเรียนไล่ตามลำดับถึงพระคุณเจ้าคณะใหญ่จังหวัด พระราชวิสุทธี คุณจรูญ สุวรรณมาส วัฒนธรรมจังหวัดก็ได้มีใบบอก เมื่อท่านพระคุณเจ้าได้มาดูเหตุการณ์ก็จึงได้ประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานไปยังกรมศาสนา ของบจากสภา ท่านจอมพล ป. แปลก พิบูลสงคราม นั้นก็ได้มอบเงินส่วนตัว ๔๐,๐๐๐ บาท ร่วมปฏิสังขรณ์มหาชินธาตุลำปางเจ้านี้ด้วย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากข้อความจารึกบรรทัดที่ ๒ “จุลศักราชได้ ๑๓๑๙ ตัว ปีระกา สนำกัมโพชคามตามขอมพิสัย” คือ จุลศักราช ๑๓๑๙ ตรงกับ พ.ศ. ๒๕๐๐ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร. ๙) แห่งราชวงศ์จักรี (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๕๙)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๑๖ จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง พ.ศ. ๒๕๐๐,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๔๕-๒๕๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170