จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 18 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2097, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า-พระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีเหลือง, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างองค์พระธาตุ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานพระธาตุ, เรื่อง-ประวัติและตำนาน-พระธาตุดอยน้อย, เรื่อง-ประวัติและตำนาน-พระนางจามเทวี,

จารึกจุลคิรี

จารึก

จารึกจุลคิรี

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 00:44:04 )

ชื่อจารึก

จารึกจุลคิรี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 20, ชม. 20 จารึกสมเด็จพระนางจามเทวีถาปนาพระธาตุดอยน้อย, 1.2.1.1 จุลคิรี พ.ศ. 2097/ค.ศ. 1554, ชม. 20 จารึกจุลคิรี พ.ศ. 2097

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2097

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 45 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 22 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 24 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเหลือง

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 55 ซม. สูง 146 ซม. หนา 13 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 20 จารึกสมเด็จพระนางจามเทวีถาปนาพระธาตุดอยน้อย”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 28 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2528) กำหนดเป็น “1.2.1.1 จุลคิรี พ.ศ. 2097/ค.ศ. 1554”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 20 จารึกจุลคิรี พ.ศ. 2097”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

1)วารสารศิลปากร ปีที่ 28 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2528) : 20-26.
2) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 :จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 77-81.

ประวัติ

“จุลคิรี” หรือ “สุวรรณคิรี” คงจะเป็นภูเขาอันเดียวกันกับภูเขา “ดอยน้อย” ที่พบและที่อยู่ปัจจุบันของศิลาจารึกหลักนี้

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2097 พญาเมกุฏิทรงระลึกถึงเจดีย์บนดอยน้อย อันพระนางจามเทวีเคยทรงนำองค์พระธาตุมาบรรจุไว้ และทรงได้ถวายผ้าขาว (ปะขาว) 4 คน ทั้งลูกหลานด้วย พญาเมกุฏิรับสั่งให้รวบรวมเครือญาติผ้าขาวทั้ง 4 คนนั้น เพื่อถวายไว้ให้รักษาดูแลพระธาตุดังเก่า นอกจากนั้นพญาเมกุฏิยังทรงถวายนาและบ้านเพิ่มขึ้นด้วย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 916 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2097 อันเป็นสมัยที่พระเมกุฏิสุทธิวงศ์ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2094-2107)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก 1.2.1.1 จุลคิรี พ.ศ. 2097/ค.ศ. 1554,” ศิลปากร 28, 6 (มกราคม 2528) : 20-26.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 20 จารึกจุลคิรี พ.ศ. 2097,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 77-81.
3) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)