จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส

จารึก

จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๘๑

ภาษา

ไทย, จีน

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๑ บรรทัด (เฉพาะอักษรไทย)

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดประเสริฐสุทธาวาส แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ภายในอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร เมืองโบราณ ฉบับที่ ๒๙ ปีที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๖) : ๑๒๗-๑๓๐.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่บนผนังด้านหลังพระประธาน ในอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส ข้อความจารึกด้วยอักษรจีนตามแนวตั้งจำนวน ๑ บรรทัด และอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ๒๑ บรรทัด มีการตีพิมพ์ลงใน วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ชื่อบทความ "จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส" โดย ศานติ ภักดีคำ และ นวรัตน์ ภักดีคำ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ศานติ และ นวรัตน์ ภักดีคำ ได้วิเคราะห์ถึงความสำคัญของจารึกนี้ว่า เป็นหลักฐานที่ดีอีกชิ้นหนึ่ง ที่แสดงความกลมกลืนระหว่างวิถีชีวิต ความคิดและความเชื่อของจีนและไทย ในกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และเข้ารับราชการในราชสำนักไทย

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการบูรณะวัดโดยพระประเสริฐวานิช ซึ่งเสร็จสิ้นใน พ.ศ. ๒๓๘๑

ผู้สร้าง

พระประเสริฐวานิช

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึก คือ พ.ศ. ๒๓๘๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗), ๑๕๕, ๑๘๕.
๒) ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), ๑๕๕, ๑๑๗๑, ๑๓๒๗.
๓) ศานติ ภักดีคำ และนวรัตน์ ภักดีคำ “จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส,” เมืองโบราณ ๒๙, ๓ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๔๖) : ๑๒๗-๑๓๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสาร เมืองโบราณ ฉบับที่ ๒๙ ปีที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๖)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170