จารึกคำสาปแช่ง

จารึก

จารึกคำสาปแช่ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกคำสาปแช่ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๑๙ จารึกคำสาปแช่ง พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒, พย. ๑๙ จารึกคำสาปแช่ง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๗ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายขัดสีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๐ ซม. สูง ๒๙ ซม. หนา ๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๑๙”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๑๙ จารึกคำสาปแช่ง พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๑๙ จารึกคำสาปแช่ง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๔๕.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๘๕-๓๘๙.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ พบจารึกหลักนี้เก็บรักษาอยู่ที่วัดศรีอุโมงคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งพระธรรมวิมลโมลี (ขณะดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้นำมารักษาไว้

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกชำรุด ข้อความที่เหลือกล่าวสาปแช่งบุคคลผู้กระทำความผิด ให้ตกนรกอวจี อย่าได้ผุดได้เกิด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติกำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๑๙ จารึกคำสาปแช่ง พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๔๕.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๑๙ จารึกคำสาปแช่ง,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๘๕-๓๘๙.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-27, ไฟล์; PY_0901_c และ PY_0902_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170