จารึกคามวาสีอรัญวาสี

จารึก

จารึกคามวาสีอรัญวาสี

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2564 15:10:09 )

ชื่อจารึก

จารึกคามวาสีอรัญวาสี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 56, พย. 56 จารึกคามวาสีอรัญวาสี พุทธศตวรรษที่ 21-22

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21-22

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 10 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 5 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 5 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 27 ซม. สูง 18 ซม. หนา 4.3 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 56”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น ”พย. 56 จารึกคามวาสีอรัญวาสี พุทธศตวรรษที่ 21-22”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 56 จารึกวัดครามวาสี อรัญวาสี”

ปีที่พบจารึก

เดือนมกราคม พ.ศ. 2529

สถานที่พบ

วัดร้างแห่งหนึ่งอยู่ติดริมกว๊านพะเยา ปัจจุบันเป็นที่ดินของเอกชนใกล้กับโรงสีแสงพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ (บุญชื่น ฐิตปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยชาวบ้านได้นำมาถวาย (สัมภาษณ์พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530)

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 206.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 451-455.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกกล่าวถึงการอุปถัมภ์ค้ำจุนพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ 21-22

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “พย. 56 จารึกวัดครามวาสี อรัญวาสี,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 451-455.
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 56 จารึกคามวาสีอรัญวาสี พุทธศตวรรษที่ 21-22,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 206.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-24, ไฟล์; PY 56 side 1.copy 1 และ PY 56 side 2.copy 1)