จารึกกฎหมายลักษณะโจร

จารึก

จารึกกฎหมายลักษณะโจร

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกกฎหมายลักษณะโจร

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกวัดพระมหาธาตุ วัดสระศรี (หลักที่ ๗ ก.), หลักที่ ๓๘ ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร, ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๙-๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๔๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๕๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖๕ ซม. สูง ๑๐๘ ซม. หนา ๑๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. ๑๗”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ เรียกศิลาจารึกหลักนี้ว่า “จารึกวัดพระมหาธาตุ วัดสระศรี (หลักที่ ๗ ก.)”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๓๘ ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร”
๔) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๗๓

สถานที่พบ

ทางเลี้ยวเข้าวัดพระมหาธาตุและวัดสระศรี หลักกิโลเมตรที่ ๕๐-๕๑ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ผู้พบ

กรมทางหลวงแผ่นดินขุดพบ

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๒ (พฤษภาคม ๒๔๙๘), ๙๓-๑๑๒.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ (พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๐), ๘๔-๑๐๙.
๓) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๕-๓๘.
๔) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๕๓-๑๖๗.

ประวัติ

จารึกหลักนี้เป็นแผ่นหิน จารึกอักษรสุโขทัย ภาษาไทย จารึกเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๕๖-๑๙๗๖) กรมทางหลวงแผ่นดินขุดพบขณะที่สร้างถนนจรดวิถีถ่อง ระหว่างกิโลเมตรที่ ๕๐-๕๑ ตรงทางเลี้ยวเข้าวัดพระมหาธาตุ และวัดสระศรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓

เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องราวที่จารึก คือ พระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติกฏหมายลักษณะโจร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ศาสตราจารย์ ฉ่ำ ทองคำวรรณ อธิบายเกี่ยวกับการสร้างศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจรว่า “๕ ศกฉลู เลขตัวหน้าชำรุด ยังเหลือแต่เลขท้ายตัวเดียว คือเลข ๕ และในระหว่าง พ.ศ.๑๘๐๐ ถึง พ.ศ.๒๐๐๐ มีศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข ๕ ซึ่งตรงกับปีฉลู อยู่ ๓ ครั้ง คือ ปีฉลู มหาศักราช ๑๒๓๕ จุลศักราช ๖๗๕ (พ.ศ. ๑๘๕๖) ปีฉลู มหาศักราช ๑๒๙๕ จุลศักราช ๗๓๕ (พ.ศ. ๑๙๑๖) ปีฉลู มหาศักราช ๑๓๕๕ จุลศักราช ๗๙๕ (พ.ศ. ๑๙๗๖) ดังนั้นการสร้างจารึกหลักนี้ ควรจะอยู่ในระหว่าง พ.ศ. ๑๘๕๖ ถึง พ.ศ. ๑๙๗๖”

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๕๓-๑๖๗.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๓๘ ศิลาจารึกกฏหมายลักษณะโจร,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๕-๓๘.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170