บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
images

'ช่าง' ในวัฒนธรรมล้านนา : จากหลักฐานจารึกและเอกสารทางประวัติศาสตร์

ชาญคณิต อาวรณ์

QR-code edit Share on Facebook

ชาญคณิต อาวรณ์. "'ช่าง' ในวัฒนธรรมล้านนา : จากหลักฐานจารึกและเอกสารทางประวัติศาสตร์" ศิลปากร. 52, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2552) : 42-51.

หัวเรื่อง

ช่างฝีมือ. ศิลปกรรมไทย -- ล้านนา.

ค้นได้ที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ

มีบทสรุปเป็นภาษาอังกฤษ.