เอกสารอ้างอิง

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

“วินยปิฏเก มหาวคฺคสฺส ปฐโม ภาโค 4,” ใน สฺยามรฏฺสฺส เตปิฏกํ (2525), 3.

“วินยปิฏเก มหาวคฺคสฺส ปฐโม ภาโค 4,” ใน สฺยามรฏฺสฺส เตปิฏกํ (2525), 3.

QR-code edit Share on Facebook