เอกสารอ้างอิง

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เอกสารอ้างอิง

จำนวน 853 รายการ

อุไรศรี วรศะริน และอัญชนา จิตสุทธิญาณ, “จารึกใหม่จากบริเวณจังหวัดลพบุรี (จารึกเมืองซับจำปา ๑),” ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔), ๗๔-๘๑. อ่านต่อ >
ผาสุข อินทราวุธ, “ผลการขุดค้นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่จังหวัดสิงห์บุรีและนครปฐม,” เมืองโบราณ ๑๐, ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๗) : ๓๒-๓๓. อ่านต่อ >
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกเมืองพรหมทิน ๓,” ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔), ๑๘-๒๐. อ่านต่อ >
ภูธร ภูมะธน, “ทวารวดี ชื่อกษัตริย์? หรือ ชื่อเมือง?,” ใน ศิลปวัฒนธรรม ๑๑, ๗ (พฤษภาคม ๒๕๓๓), ๑๐๔-๑๑๓. อ่านต่อ >
สุรพล นาถะพินธุ, “หลักฐานจากบ้านท่าแคและข้อคิดบางประการเกี่ยวกับชุมชนโบราณในที่ราบภาคกลางตอนล่าง,” เมืองโบราณ ๑๐, ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๗) : ๒๐-๒๗. อ่านต่อ >
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๙), ๒๑๒. อ่านต่อ >
เทิม มีเต็ม, “จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร,” ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔), ๗-๑๐. อ่านต่อ >
มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, “โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ,” ใน พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรค ภาค ๑ และ อรรถกถา, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๖), ๑-๖. อ่านต่อ >
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “จารึกบนแผ่นศิลาที่ศาลา ในบริเวณพระปฐมเจดีย์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๒ : จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้, พิมพ์ครั้งที่ ๒ [แก้ไขใหม่] (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๔๓-๔๕. อ่านต่อ >
เทิม มีเต็ม และแสง มนวิทูร, “จารึกเมืองพรหมทิน ๑,” ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔), ๑๑-๑๓. อ่านต่อ >
ฉวีวรรณ วิริยะบุศย์, เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖), ๑๕. อ่านต่อ >
J. J. Boeles, “The King of Śrī Dvāvaratī and his Regalia,” The Journal of the Siam Society LII, 1 (April, 1954) : 99-114. อ่านต่อ >
I-Tsing, The Buddhist Religion as practised in India and the Malay Archipelago (A.D. 671-695), trans. J. Takakusu from Nam-Hai-Kia-Kui-Lai-Huab-Tung (Delhi : Munshiram Manoharlal, 1966), 9-10. อ่านต่อ >
จอง บัวเซอลีเย่, “ศิลปทวารวดี ตอนที่ ๑,” แปลโดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล จาก L’Art de Dvāvaratī, ศิลปากร ๑๑, ๕ (มกราคม ๒๕๑๑) : ๓๕. อ่านต่อ >
ฉวีวรรณ วิริยะบุศย์, เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖), ๑๒-๑๓. อ่านต่อ >
ฮุยลิบและงั่นจง, ประวัติพระถังซัมจั๋ง, แปลโดย เคงเหลียน สีบุญเรือง จาก ไต้ถังซือเอ็งยี่ซัมจั๋งฮวบซือตึ่ง, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๒), ๑๕๓. อ่านต่อ >
พงศ์เกษม สนธิไทย, “ข้อคิดจากจารึกวัดโพธิ์ร้าง (นฐ. ๙),” ข่าวสารมอญ ๘, ๓๕ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๕) : ๙-๑๑. อ่านต่อ >
ยอร์ช เซเดส์, “จารึกที่วัดโพ (ร้าง) จังหวัดนครปฐม,” แปลโดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล และฉ่ำ ทองคำวรรณ, ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๒ : จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ = Recueil des inscriptions du Siam deuxieme partie : inscriptions de Dvaravati, de Crivijaya et de Lavo ([กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, ๒๕๐๔), ๕๓-๕๘. อ่านต่อ >
นัยนา โปร่งธุระ, พรสวรรค์ อัมรานนท์ และจำลอง สารพัดนึก, “จารึกรูปแท่งสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะ ที่โครงการหอวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม,” ใน ภาษา-จารึก ฉบับที่ ๓ คุรุรำลึก (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก และชมรมรวมใจจารึก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔), ๔๐-๔๔. อ่านต่อ >
ยอร์ช เซเดส์, “บันทึกเกี่ยวกับจารึกที่พระปฐมเจดีย์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๒ : จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ = Recueil des inscriptions du Siam deuxieme partie : inscriptions de Dvaravati, de Crivijaya et de Lavo ([กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, ๒๕๐๔), ๓. อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170