ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

คำศัพท์ คำจารึก ชนิด ความหมาย ภาษา
25 เดิน (8) เดิน น. เดือน ท.
26 ออก (44) ออก ว. ขึ้น, ข้างขึ้น ท.
27 รวงเร้า (1) รวงเรา น. ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี 60 วัน ท.
28 ริก (5) ริก, รกิ น. ฤกษ์ ท.
29 ปีระวายสี (7) ปีรวายสี, ปีรวฺายสี น. ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะโรง อัฐศก ตามจุลศักราช ท.
30 เดิน 10 (2) เดิน 10 น. เดือน 10 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 8 ภาคกลาง ท.
31 วัน 1 (10) วนั 1 น. วันอาทิตย์ ท.
32 เต่าเส็ด (2) เตาเสด น. ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี 60 วัน ท.
33 จาริก (2) จารฺิก น. จารึก (ศิลาจารึก) ท.
34 ศักราช 857 ศักราช 858 ตัว (1) สกฺรา 857 สกฺรา 858 ตวั น. ปีจุลศักราช ตรงกับ พ.ศ. 2038 และ 2039 ท.
35 ปีดับเหม้า (5) ปีดบัเห̅มา, ปีดบัเห̅ม้า น. ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีเถาะ สัปตศก ตามจุลศักราช ท.
36 เมิง (22) เมิง, เมีง น. เมือง ท.
37 เดิน 11 (3) เดิน 11 น. เดือน 11 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 9 ภาคกลาง ท.
38 ระวายสัน (2) รวายสนั น. ชื่อวันชนิดหนึ่งของไทย คำนำหน้าเป็นแม่วันไทย หรือแม่มื้อ มีรอบละ 10 วัน คำหลังเป็นลูกวันไทยหรือลูกมื้อ มีรอบละ 12 วัน ฉะนั้นวันหนไทย จึงมีรอบละ 60 วัน ท.
39 เม็งวันพุธ (5) เมงวนัพุด น. มอญเรียกว่า วันพุธ ท.
40 เมือ (23) เมิอ, เมฺิอ, ืเมอ, เมิอ ก. ไป, กลับ ท.
41 คำ (4) คำ น. ทองคำ ท.
42 พระเจ้าตนหลวง (2) พฺระเจาตนหลวง น. ชื่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ท.
43 จารีก (1) จารีก น. จารึก (ศิลาจารึก) ท.
44 เอ้ย (8) เอิย, เอีย น. เอื้อย ลูกสาวคนที่หนึ่ง, ลูกสาวคนโต ท.
45 พันนา (1) พนันา น. ขอบเขตการปกครองโดยกำหนดตามที่นาซึ่งได้รับน้ำจากฝายต่างๆ เป็นส่วนไป ท.
46 ผ้าขาว (11) ผาขาว, ฝ๋าขาว น. ชายผู้จำศีล นุ่งห่มผ้าขาว ท.
47 อ้าย (15) อาย, อ๋าย น. ลูกชายคนที่หนึ่ง, ลูกชายคนโต, พี่ชายคนโต ท.
48 ผะหยา (2) ผฺระหยา, ผระห̅ญา น. ปัญญา ท.