ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"หื้อ"

จำนวน 62 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ภายในมีพระราชครูเจ้าทั้ง 3 คณา แลสมเด็จเจ้าทั้งมวล มหาสังฆราชาสวามีพระสังฆเจ้าชู่พระองค์ พร้อมปกพระหารหลังนี้เพื่อหื้อเป็นที่ตั้งพระไตรรัตนแก้วทั้ง 3 ชื่อว่า อุดมโกศล จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) 1/9 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ว่า หื้อ เป็นมูลศาสนาพระพุทธเจ้า ไว้เป็นที่อยู่เจ้ากูสังฆะในทิศทั้ง 4 จารึกวัดนิรัครคัทธาอาราม 1/7 น่าน ฉ่ำ ทองคำวรรณ
ซ้ำมีใจเจตนาในพระ หื้อไว้บ่ขาด จึงได้สร้างพระธาตุเจดีย์ให้เป็นบุญราศีเมือภายหน้า อย่าคลาดอย่าคลา  เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาแก่คนและเทพยดาทล้าคืนเค้าทุกค่ำเช้าวันคืน จารึกวัดใต้เทิง 2 1/8 อุบลราชธานี ประสาร  บุญประคอง และเทิม  มีเต็ม
ขอกูได้มาเกิ(ด) ___
เจ้าตนหนึ่งแด แต่ฝูงลูกแล เม ___
. ันอันเหง้าแต่ฝูงมาได้กะทํ(า) ___
สักเทื่อเพื่อผลอันกูกะทำนี้ ___
างด้วยพระเจ้าพันตนนี้กู ___
ของพระเจ้าดาย อย่าหื้อเอ ___
แด
จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ 2/7 เชียงราย นวพรรณ ภัทรมูล
แลมหาสามีสีลวิสุทธเจ้าสร้างวัดแลอุโบสถแลปีฏกปรีบวนแล้ว หื้อนนเอาโกฐาสบุญเมือถวายแก่มหาเทวีแลยายพระว่าอั้น จารึกวัดบ้านปาน 1/3 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
(ศ)สนา พระพุ(ทธ)______ลุงพระเจ้าหื้อกับ______(ชา)พระพุทธ_______(น้ำมัน) จารึกลุงพระเจ้า 1/2 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
พระทิศใบนี้หนานบูชาพระเจ้า(หื้อ)ตาทิพย์แล จารึกรอบฐานสถูปศิลา 1/1 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
สามเจ้าบูชา(หื้อ)ตน จารึกฐานพระพุทธรูปสามเจ้าสร้าง 1/1 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
. . . ธเจ้าทั้งหลาย อาจารย์สวรมาลา. . . . . ก็หื้อเอาโกฐาสบุญ อัน. . . . มแจ้ง เมือพิดเมือทูล เ(เก่พร)ะเป็นเจ้าแม่ลูก จารึกวัดเค้าราชสถาน 1/6 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เขา 5 คนนี้ค่าพันแปดเงินแล แม้นลูกหลานเหลนเขามีหื้อสืบสายเป็นข้าพระอย่าขาด จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง 2/6 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ชาวเจ้าสังฆะทั้งหลายในยางควงและลูกกูหื้อไหว้ขาบ กูขอผูกพันธสีมาในวัดบ้านขามเมิงปัน จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน 1/4 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ลาวงำเมิงเ_______(หื้อ)ถามพระญาร่วงว่าฉันนี้ ท่านรู้มน_______รา พระญาร่วงว่าผิว่า อันท่านจัก______นไหว้ จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง 1/2 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
พระสังฆะ(กาด) . . . คำอันมีคนแ__________(สังฆะ)หื้อมาเป็นข้า (ของพระพุทธ)ศาสนากับสังฆราวาส จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง 2/9 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
วันเที่ยง เดินสิบเอ็ด ออก 6 ค่ำ วันจันทร์ ผู้ใดหา(กเอาออกจากพระเจ้า อย่าหื้อ)มันเป็นเจ้าเป็นขุนสักเทื่อ เ(มื่อ)มันตายหื้อมันตก(หม้อเพจี จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา 1/9 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
คนใหม่(คน)แถมอย่าหื้อเจ้าแคว้นวารือแดน จารึกวัดหนองสระ 1/5 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ปีรวงไส้ มหาเถรเจ้าจักตาย หยาดน้ำไว้หื้อเป็นข้าพระพุทธเจ้าวัดควาง จารึกวัดควาง 1/4 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
พระ เจ้า (หมื่น). . .เจ้า พระเป็นเจ้า. . .หื้อฝังจาริดในวัดด. . .ง.ลาง หื้อมั่นต่อเท้าศา(สนา) จารึกวัดดนลูง 1/3 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เจ้าเมิงพิงมากินเมิงพญาวสืบเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นอาว เลี้ยงผู้พระแต่โบรา จึงหันสีมาอันหักพร่ำเมินนาน จึงหื้อจานออก ใส่สีมาใหม่ จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง 1/10 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
มหาพุกามเจ้าตนชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิอำมระเถระ หื้อเจ้าหมื่นน้อยในเก้าเจ้าร้อยคำเถิง (หอ) หน้าไม้เจ้าต้องแต้มญาณคงคา จารึกวัดจอยแซ 1/6 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
แลชาวเจ้าสังฆะในอาราม หื้อจำเริญบุญแก่พระเป็นเจ้าแม่ลูกทั้งสอง จารึกวัดทงแสง 1/3 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
.(หื้อ)ถอย(หื้อ). . . .ดน้อย ล่ามบุน. . . จารึกการสร้างเจดีย์ 2/2 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
พ่อหญัวเจ้าหัวแสนญาณกัลยา เจ้าเมิงพญาวหื้อมาฝังจารึกไว้ว่าฉันนี้ จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา 1/8 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ไว้คน 6 ครัว หื้ออยู่รัก(ษา)___พระศรี(เจ้า) จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล 1/9 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ครูพระเป็นเจ้าสี่หมื่นพยาวหื้อเอาหินมาฝังกดหมายที่ดินหื้อเป็นคามเขต มีปริมณฑลได้เจ็ดร้อยวา แล้วก็หื้อฝังหินพัทธสีมา หื้อเป็นอุโบสถไว้กับวัดลี จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี 1/4 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1