ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"หื้อ"

จำนวน 60 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ซ้ำมีใจเจตนาในพระ หื้อไว้บ่ขาด จึงได้สร้างพระธาตุเจดีย์ให้เป็นบุญราศีเมือภายหน้า อย่าคลาดอย่าคลา  เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาแก่คนและเทพยดาทล้าคืนเค้าทุกค่ำเช้าวันคืน จารึกวัดใต้เทิง ๒ ๑/๘ อุบลราชธานี ประสาร  บุญประคอง และเทิม  มีเต็ม
ขอกูได้มาเกิ(ด) ___
เจ้าตนหนึ่งแด แต่ฝูงลูกแล เม ___
. ันอันเหง้าแต่ฝูงมาได้กะทํ(า) ___
สักเทื่อเพื่อผลอันกูกะทำนี้ ___
างด้วยพระเจ้าพันตนนี้กู ___
ของพระเจ้าดาย อย่าหื้อเอ ___
แด
จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ ๒/๗ เชียงราย นวพรรณ ภัทรมูล
แลมหาสามีสีลวิสุทธเจ้าสร้างวัดแลอุโบสถแลปีฏกปรีบวนแล้ว หื้อนนเอาโกฐาสบุญเมือถวายแก่มหาเทวีแลยายพระว่าอั้น จารึกวัดบ้านปาน ๑/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
(ศ)สนา พระพุ(ทธ)______ลุงพระเจ้าหื้อกับ______(ชา)พระพุทธ_______(น้ำมัน) จารึกลุงพระเจ้า ๑/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
พระทิศใบนี้หนานบูชาพระเจ้า(หื้อ)ตาทิพย์แล จารึกรอบฐานสถูปศิลา ๑/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
สามเจ้าบูชา(หื้อ)ตน จารึกฐานพระพุทธรูปสามเจ้าสร้าง ๑/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
. . . ธเจ้าทั้งหลาย อาจารย์สวรมาลา. . . . . ก็หื้อเอาโกฐาสบุญ อัน. . . . มแจ้ง เมือพิดเมือทูล เ(เก่พร)ะเป็นเจ้าแม่ลูก จารึกวัดเค้าราชสถาน ๑/๖ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เขา ๕ คนนี้ค่าพันแปดเงินแล แม้นลูกหลานเหลนเขามีหื้อสืบสายเป็นข้าพระอย่าขาด จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง ๒/๖ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ชาวเจ้าสังฆะทั้งหลายในยางควงและลูกกูหื้อไหว้ขาบ กูขอผูกพันธสีมาในวัดบ้านขามเมิงปัน จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน ๑/๔ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ลาวงำเมิงเ_______(หื้อ)ถามพระญาร่วงว่าฉันนี้ ท่านรู้มน_______รา พระญาร่วงว่าผิว่า อันท่านจัก______นไหว้ จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง ๑/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
พระสังฆะ(กาด) . . . คำอันมีคนแ__________(สังฆะ)หื้อมาเป็นข้า (ของพระพุทธ)ศาสนากับสังฆราวาส จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง ๒/๙ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
วันเที่ยง เดินสิบเอ็ด ออก ๖ ค่ำ วันจันทร์ ผู้ใดหา(กเอาออกจากพระเจ้า อย่าหื้อ)มันเป็นเจ้าเป็นขุนสักเทื่อ เ(มื่อ)มันตายหื้อมันตก(หม้อเพจี จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา ๑/๙ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
คนใหม่(คน)แถมอย่าหื้อเจ้าแคว้นวารือแดน จารึกวัดหนองสระ ๑/๕ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ปีรวงไส้ มหาเถรเจ้าจักตาย หยาดน้ำไว้หื้อเป็นข้าพระพุทธเจ้าวัดควาง จารึกวัดควาง ๑/๔ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
พระ เจ้า (หมื่น). . .เจ้า พระเป็นเจ้า. . .หื้อฝังจาริดในวัดด. . .ง.ลาง หื้อมั่นต่อเท้าศา(สนา) จารึกวัดดนลูง ๑/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าเมิงพิงมากินเมิงพญาวสืบเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นอาว เลี้ยงผู้พระแต่โบรา จึงหันสีมาอันหักพร่ำเมินนาน จึงหื้อจานออก ใส่สีมาใหม่ จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง ๑/๑๐ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
มหาพุกามเจ้าตนชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิอำมระเถระ หื้อเจ้าหมื่นน้อยในเก้าเจ้าร้อยคำเถิง (หอ) หน้าไม้เจ้าต้องแต้มญาณคงคา จารึกวัดจอยแซ ๑/๖ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
แลชาวเจ้าสังฆะในอาราม หื้อจำเริญบุญแก่พระเป็นเจ้าแม่ลูกทั้งสอง จารึกวัดทงแสง ๑/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
.(หื้อ)ถอย(หื้อ). . . .ดน้อย ล่ามบุน. . . จารึกการสร้างเจดีย์ ๒/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
พ่อหญัวเจ้าหัวแสนญาณกัลยา เจ้าเมิงพญาวหื้อมาฝังจารึกไว้ว่าฉันนี้ จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา ๑/๘ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ไว้คน ๖ ครัว หื้ออยู่รัก(ษา)___พระศรี(เจ้า) จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล ๑/๙ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ครูพระเป็นเจ้าสี่หมื่นพยาวหื้อเอาหินมาฝังกดหมายที่ดินหื้อเป็นคามเขต มีปริมณฑลได้เจ็ดร้อยวา แล้วก็หื้อฝังหินพัทธสีมา หื้อเป็นอุโบสถไว้กับวัดลี จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี ๑/๔ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าสี่หมื่นพยาวหื้อคนไว้รักษาพระพุทธเจ้าในอารามป่าน้อยสองครัวห้าคน ผู้ชายหนึ่ง ผู้ญิงสี่คน จึงให้มีชื่อเขาไว้ในจารึกหินก้อนนี้ให้ผากฏแก่ชาวเจ้า จารึกวัดอารามป่าน้อย ๑/๕ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นน้อยนาหลังแก่นชาย ๑ รู้ ด้วยยบุญอันนี้จุ่งบรบวนคำผาถนาหื้อพ้นจากเวรห้าประการ จารึกปกเวียงพยาว ๓/๖ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170