จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 22 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2158, อายุ-จารึก พ.ศ. 2159, อายุ-จารึก พ.ศ. 2158-2159, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า-เจ้าเมืองน่าน, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเจดีย์, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, บุคคล-พญาหลวงเมืองเชียงแสน, บุคคล-นางพญาหลวง, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-บรรจุพระธาตุ, บุคคล-สมเด็จราชโมลีจิตตสารมังคละ,

จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม)

จารึก

จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๗ จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) พ.ศ. ๒๑๕๘-๒๑๕๙, ๑.๔.๑.๑ วัดผ้าขาวป้าน พ.ศ. ๒๑๖๐

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๕๘-๒๑๕๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวนสีดำ

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๐ ซม. สูง ๗๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๗”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๗ จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) พ.ศ. ๒๑๕๘-๒๑๕๙”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ วัดผ้าขาวป้าน พ.ศ. ๒๑๖๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๔) : ๘๙-๙๔.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗-๑๙.
๓) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๑๒๗-๑๔๐.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๑๕๙ พญาหลวงเมืองเชียงแสน และนางพญาหลวง พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ คณะ ร่วมกันสร้างวิหาร และสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ แล้วนิมนต์สมเด็จราชโมลีจิตตสารมังคละ มาเป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๑๖๐ สร้างเจดีย์ บรรจุพระธาตุพระพุทธเจ้า จำนวน ๓๕๘ องค์ และธาตุ และธาตุพระสาวกจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ องค์ พร้อมทั้งถวายคน ๕๒ คน และสวนหมากแด่วัดด้วย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๒ ระบุ จ.ศ. ๙๗๗ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๕๘ อันเป็นต้นรัชสมัยที่เจ้าเมืองน่านปกครองเมืองเชียงใหม่ (พงศาวดารโยนก; พ.ศ. ๒๑๕๗-๒๑๗๔, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่; พ.ศ. ๒๑๕๘-๒๑๗๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๗ จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) พ.ศ. ๒๑๕๘-๒๑๕๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗-๑๙.
๒) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย ได้มาจากวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม),” ศิลปากร ๑๕, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๔) : ๘๙-๙๔.
๓) สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), ๒๕๔.
๔) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๔.๑.๑ วัดผ้าขาวป้าน พ.ศ. ๒๑๖๐,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๑๒๗-๑๔๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_0700)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170