จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง

จารึก

จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๕๔ จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒, พย. ๕๔ จารึกลาวงำเมืองและพญาร่วง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๖.๕ ซม. สูง ๑๒ ซม. หนา ๕.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๕๔”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๕๔ จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๕๔ จารึกลาวงำเมืองและพญาร่วง”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๒๖

สถานที่พบ

วัดร้าง ริมน้ำอิงฝั่งเหนือ ตำบลน้ำยง (ไม่ทราบว่าหมายถึงตำบลไหนในปัจจุบัน) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๐๒.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๒๐-๒๒๓.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่สายงานจารึกฯ นายเทิม มีเต็ม, นายจำปา เยื้องเจริญ และนายบุญเลิศ เสนานนท์ งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ หมายเหตุ : จากการสำรวจของฮันส์ เพนธ์ ที่วัดลี (พ.ศ. ๒๕๒๖) บันทึกว่า มีส่วนของศิลาจารึกอีกชิ้นหนึ่ง ขนาดกว้าง ๑๕.๕ ซม. สูง ๑๗.๕ ซม. หนา ๒-๒.๕ ซม. (เดิมหนากว่านี้ แต่กะเทาะหลุดไปบ้าง) ลักษณะเป็นส่วนบนของรูปเสมา มีรูปดวงฤกษ์จารึกไว้ด้วย ซึ่งจากการสัมภาษณ์พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ ทราบว่าได้มาจากสถานที่เดียวกันกับแผ่นที่จารึกข้อความ จึงเข้าใจว่า ศิลาจารึกทั้งสองชิ้นแตกออกมาจากชิ้นเดียวกัน ฮันส์ เพนธ์ ได้อ้างว่า ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ได้คำนวณจากรูปดวงฤกษ์ตามตำราโบราณ ๒ ฉบับ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๐๔๑ แต่จากการสำรวจเพื่อถ่ายภาพประกอบหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา ที่วัดลี เมื่อ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่พบชิ้นส่วนจารึกตามบันทึกของ ฮันส์ เพนส์

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกชำรุด ปรากฏเพียงนาม “ลาวงำเมิง” และ “พระญาร่วง” นอกนั้นจับความไม่ได้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕๔ จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๐๒.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๕๔ จารึกลาวงำเมืองและพญาร่วง,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๒๐-๒๒๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-24, ไฟล์; PY 54.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170