จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

จารึกวัดจอยแซ

จารึก

จารึกวัดจอยแซ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดจอยแซ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, พย. ๓๙ จารึกวัดจอยแซ พ.ศ. ๒๐๓๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๑๘๕ ซม. หนา ๑๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๓๙”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๖) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๓๙ จารึกวัดจอยแซ พ.ศ. ๒๐๓๘”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๓๙ จารึกวัดจอยแซ”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๔๘๑) : ๗๑-๗๔.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗๗-๑๘๐.
๓) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๓๑-๔๓๗.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๘ เจ้าศรีสัทธรรมะพุทธิอำมระเถระ ถวายวัดจอยแซแด่พระมหาเทวีเจ้า พระมหาเทวีเจ้าก็รับไว้ พร้อมทั้งมอบหมายข้าพระจำนวน ๒๐ ครัว ไว้ปฏิบัติดูแลวัดและพระสงฆ์ในวัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุถึงวันเดือนปีว่า “ในปีโถะ ไทยว่าปีดับเหม้า เดินปุษยะ ไทยว่าเดินสี่ ออก ค่ำหนึ่งวันพุธ ไทยว่ากัดเร้า” ซึ่งตรงกับ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๐๓๘ คือ วันพุธ เดือนยี่ ขึ้นค่ำหนึ่ง ภาคกลาง และ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๐๓๘ ตรงกับวันพุธ เดือน ๓ แรม ๕ ค่ำ ภาคกลาง วันเปิกเส็ด อันเป็นปลายรัชสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘) หรือต้นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๓๙ จารึกวัดจอยแซ พ.ศ. ๒๐๓๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗๗-๑๘๐.
๒) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกอักษรไทย ภาษาไทย ได้มาจากวัดจอยแซ อ. พะเยา จ. เชียงราย,” ศิลปากร ๑๗, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๖) : ๗๑-๗๔.
๓) ประสาร บุญประคอง, “พย. ๓๙ จารึกวัดจอยแซ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๓๑-๔๓๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 39 side 1 part 1.photo 1, PY 39 side 1 part 2.photo 1 และ PY 39 side 2 part 1.photo 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170