จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง

จารึก

จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกจากวัดบ้านยางหมากม่วง (พ.ศ. ๒๐๒๒), ชร. ๓๓ จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง พ.ศ. ๒๐๒๒, ๑.๔.๑.๑ วัดบ้านยางหมากม่วง พ.ศ. ๒๐๒๒

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๗๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๓๓”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๙) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกจากวัดบ้านยางหมากม่วง (พ.ศ. ๒๐๒๒)”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๓๓ จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง พ.ศ. ๒๐๒๒”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ วัดบ้านยางหมากม่วง พ.ศ. ๒๐๒๒”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๐๔

สถานที่พบ

วัดร้าง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๙) : ๓๘-๔๐.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๔๐-๔๑.
๓) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๒๕-๓๒.

ประวัติ

จารึกหลักนี้ถูกนำไปไว้ที่วัดร้องขุ่น ตำบลบัวศรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ครั้นปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ได้ถูกนำไปไว้ที่วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้ย้ายมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๒๒  เจ้าหมื่นน้อยใส ผู้ครองเมืองอ้อย ถวายนา และต้นหมาก แด่วัดบ้านยางหมากม่วง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๔๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๒๒ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าติโลกราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๓๓ จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง พ.ศ. ๒๐๒๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๔๐-๔๑.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๔.๑.๑ วัดบ้านยางหมากม่วง พ.ศ. ๒๐๒๒,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๒๕-๓๒.
๓) ฮันส์ เพนธ์, “ศิลาจารึกจากวัดบ้านยางหมากม่วง (พ.ศ. ๒๐๒๒),” ศิลปากร ๒๐, ๓ (กันยายน ๒๕๑๙) : ๓๘-๔๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_3300_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170