จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล

จารึก

จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกเจ้าหมื่นลอมงคล, พย. ๒๘ จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล พ.ศ. ๒๐๔๔, พย. ๒๘ จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๔ ซม. สูง ๕๙ ซม. หนา ๕.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๒๘”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๑) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกเจ้าหมื่นลอมงคล”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๒๘ จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล พ.ศ. ๒๐๔๔”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๒๘ จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บริเวณเมืองโบราณ (เมืองลอ)ในเขตท้องที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๑) : ๑๐๓-๑๐๖.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๖๒-๑๖๔.
๓) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๔๐-๒๔๖.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ทำการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๔๔ เจ้าหมื่นลอมงคลได้สร้างพระมหาเจดีย์ไว้เพื่อประดิษฐานพระสรีรธาตุ สร้างพระพุทธรูปจำนวนมาก และบริจาคข้าพระจำนวนหนึ่งไว้เพื่อปฏิบัติดูแลพระมหาเจดีย์และพระพุทธรูปดังกล่าว

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๖๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๔ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๒๘ จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล พ.ศ. ๒๐๔๔,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๖๒-๑๖๔.
๒) เทิม มีเต็ม, “คำอ่านศิลาจารึกเจ้าหมื่นลอมงคล พย. ๒๘ อักษรไทย (ฝักขาม) ภาษาไทย จ.ศ. ๖๘๒,” ศิลปากร ๒๒, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๑) : ๑๐๓-๑๐๖.
๓) เทิม มีเต็ม, “พย. ๒๘ จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๔๐-๒๔๖.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 28 side 1+.copy 1 และ PY 28 side 2+.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170