จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๒๗ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี พ.ศ. ๒๐๓๘, พย. ๒๗ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาว (วัดลี)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๑๐๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๙ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๖ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๒๘ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๒๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๒ ซม. สูง ๙๖ ซม. หนา ๑๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๒๗”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๒๗ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี พ.ศ. ๒๐๓๘"
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๒๗ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาว (วัดลี)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑ์ของวัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๕๗-๑๖๑.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๕๓-๑๖๔.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๘ ครูพระเป็นเจ้าสี่หมื่นพยาวได้ให้เอาหินมาปักปันที่ดิน แล้วฝังหินพัทธสีมาให้เป็นโบสถ์ของวัดลี ข้อความตอนท้ายของด้านที่ ๑ เป็นรายนามของพระสงฆ์ที่อยู่ประจำวัด ข้อความจารึกด้านที่ ๒-๔ เป็นรายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของแก่วัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๗ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๘ อันเป็นปลายรัชสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๒๗ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี พ.ศ. ๒๐๓๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๕๗-๑๖๑.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “พย. ๒๗ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาว (วัดลี),” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๕๓-๑๖๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 27 side 1+ .copy 1, PY 27 side 2-4.photo 1 และ PY 27 side 3+.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170