จารึกวัดทงแสง

จารึก

จารึกวัดทงแสง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดทงแสง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๓๗ จารึกวัดทงแสง พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒, ลพ. ๓๐ จารึกมหาเถรปราสาทเจ้า

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทราย สีเทา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นยาว

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๒ ซม. สูง ๖๖ ซม. หนา ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๓๗”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๓๗ จารึกวัดทงแสง พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๓๗” และ “ลพ. ๓๐ จารึกมหาเถรปราสาทเจ้า”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗๔-๑๗๕.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๒๖, ๕๕๕-๕๖๐.

ประวัติ

ปรากฏอยู่ในทะเบียนบัญชีเดิม แต่จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่พบจารึกหลักนี้ ต่อมา คณะโบราณคดีได้นำจารึกหลักหนึ่ง ซึ่งให้ชื่อว่า “จารึกวัดทงแสง” มาพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือจารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ และระบุว่าเป็นจารึกที่มีบัญชี/ทะเบียนวัตถุที่ พย. ๓๗ ในการรวบรวมเพื่อจัดพิมพ์จารึกของจังหวัดพะเยาครั้งนี้ได้พบว่า “จารึกวัดทงแสง” ของคณะโบราณคดีนั้น มีข้อความตรงกันกับจารึกหลักหนึ่งซึ่งเป็นจารึกจากจังหวัดพะเยา เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน มีบัญชี/ทะเบียนวัตถุที่ ลพ. ๓๐ เรียกชื่อจารึกว่า “จารึกมหาเถรปราสาทเจ้า” ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้นำลงพิมพ์ไว้แล้วในลำดับที่ ๑๐๖ โดยระบุเลขบัญชี/ทะเบียนวัตถุ ที่ ลพ. ๓๐ ใช้ชื่อว่า “จารึกมหาเถรปราสาทเจ้า” ตามที่ปรากฏในทะเบียนจารึกจังหวัดลำพูน

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากจารึกท่อนบนหักหายไป จับความได้เพียงว่า กล่าวถึงการแต่งตั้งข้าพระให้ปฏิบัติดูแลวัดและพระสงฆ์ ตามบัญชาของพระมหาเทวี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๓๗ จารึกวัดทงแสง พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗๔-๑๗๕.
๒) เทิม มีเต็ม, “ลพ. ๓๐ จารึกมหาเถรปราสาทเจ้า,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๕๕-๕๖๐.
๓) เทิม มีเต็ม, “พย. ๓๗,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๒๖.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 37 side 1.photo 1 และ PY 37 side 2.photo 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170