จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง

จารึก

จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๕๗ จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง พ.ศ. ๒๐๓๒, พย. ๕๗ จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๐ ซม. สูง ๗๘ ซม. หนา ๘ ซม

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๕๗”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๕๗ จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง พ.ศ. ๒๐๓๒”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๕๗ จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพ”

ปีที่พบจารึก

๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙

สถานที่พบ

วัดร้าง (วัดกลาง) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ (บุญชื่น ฐิตปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดลี และเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๐๗-๒๐๙.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๒๒-๑๒๗.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๓ พระสงฆ์ทั้งหลาย ได้แก่ สมเด็จมหาสามีญาณเทพ เจ้าวัดมหาพน มหาสังฆราชาประหญา ได้เชิญชวนชาวเมืองร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างวิหารวัดกลาง

ผู้สร้าง

อุตตมปัญญา

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๓ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘) (ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น พ.ศ. ๒๐๓๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕๗ จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง พ.ศ. ๒๐๓๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๐๗-๒๐๙.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๕๗ จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๒๒-๑๒๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-24, ไฟล์; PY 57 side 1+.copy 1 และ PY 57 side 2+.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170