จารึกวัดดนลูง

จารึก

จารึกวัดดนลูง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดดนลูง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๓๘ จารึกวัดดนลูง พ.ศ. ๒๐๓๙, พย. ๓๘ จารึกวัดพระแก้ว

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวนสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๕ ซม. สูง ๕๗ ซม. หนา ๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๓๘”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๓๘ จารึกวัดดนลูง พ.ศ. ๒๐๓๙”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๓๘ จารึกวัดพระแก้ว”

ปีที่พบจารึก

๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

สถานที่พบ

วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พนักงานหนังสือภาษาโบราณ แผนกหนังสือตัวเขียนและจารึก (ปัจจุบันเป็นงานบริการหนังสือภาษาโบราณ) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

กุฏิเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗๖.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๒๗-๔๓๐.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการฝังจารึกเพื่อประกาศรายชื่อข้าพระที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ดูแลวัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๓๘ จารึกวัดดนลูง พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๗๖.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๓๘ จารึกวัดพระแก้ว,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๒๗-๔๓๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 38.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170