ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ประหญา"

จำนวน 7 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ศักราชแต่พระเจ้าเนียรพาน ได้พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดปี ในปีชวด เดือน 6 บวรณมี พุทธพาร พนมไสดำเอาใจตั้งสบรรธา  หรรษาดิเรกอเนกไมตรี ศรีสักยะ เพื่อจักใคร่ข้ามจากสงสาร เมือเนียรพานที่มั่น อันพรรณนาเถิงศีลเพียรประหญา   จารึกวัดช้างล้อม 1/10 สุโขทัย ประสาร บุญประคอง
สมเด็จมหาสามีญาณเทพ เจ้าวัดมหาพน (มหาสังฆ)ราชา ประหญา.. ศีลวิทธิเจ้า...ชักชวน....____________________ญทั้งหลาย.....เชียงแแสนแดนพญาวทั้งมวล จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง 1/9 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
พระมหาเถรเจ้าตนเป็นอธิบดีในอารามอันชื่อว่าพระมหาเถรประหญาวังสเจ้า จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี 1/8 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
_________ประหญา_______ จารึกเจ้าศรีฯ 2/1 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เจ้าเมืองพยาวตนมีนามวิเศษ ชื่อจิต อันมีใจติดในสุขธรรมอันขวางสุทธศรัทธา ในพุทธศาสนา ปลงอาชญาแก่เจ้าหมื่น นาหลังยอด เจ้าหมื่นซ้ายมงคลประหญา  เจ้าพัน  เถ้าเมือง ศรีนน จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด 2/8 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ศาสนาพระพันไปได้ 2042 ปี มหาเถรติกขะประหญา อารามธิบดีวัดพระญาร่วง ชวนทั้งหลายหล่อน้ำทองตนนี้ บูชาพระเจ้า จารึกวัดพระญาร่วง 1/2 พะเยา เทิม มีเต็ม
ฝูงนั้น ..... มีประหญา ..... จารึกวิหารจันทรอาราม 2/8 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1