ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ประหญา"

จำนวน 7 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ศักราชแต่พระเจ้าเนียรพาน ได้พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดปี ในปีชวด เดือน ๖ บวรณมี พุทธพาร พนมไสดำเอาใจตั้งสบรรธา  หรรษาดิเรกอเนกไมตรี ศรีสักยะ เพื่อจักใคร่ข้ามจากสงสาร เมือเนียรพานที่มั่น อันพรรณนาเถิงศีลเพียรประหญา   จารึกวัดช้างล้อม ๑/๑๐ สุโขทัย ประสาร บุญประคอง
สมเด็จมหาสามีญาณเทพ เจ้าวัดมหาพน (มหาสังฆ)ราชา ประหญา.. ศีลวิทธิเจ้า...ชักชวน....____________________ญทั้งหลาย.....เชียงแแสนแดนพญาวทั้งมวล จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง ๑/๙ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
พระมหาเถรเจ้าตนเป็นอธิบดีในอารามอันชื่อว่าพระมหาเถรประหญาวังสเจ้า จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี ๑/๘ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
_________ประหญา_______ จารึกเจ้าศรีฯ ๒/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าเมืองพยาวตนมีนามวิเศษ ชื่อจิต อันมีใจติดในสุขธรรมอันขวางสุทธศรัทธา ในพุทธศาสนา ปลงอาชญาแก่เจ้าหมื่น นาหลังยอด เจ้าหมื่นซ้ายมงคลประหญา  เจ้าพัน  เถ้าเมือง ศรีนน จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด ๒/๘ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ศาสนาพระพันไปได้ ๒๐๔๒ ปี มหาเถรติกขะประหญา อารามธิบดีวัดพระญาร่วง ชวนทั้งหลายหล่อน้ำทองตนนี้ บูชาพระเจ้า จารึกวัดพระญาร่วง ๑/๒ พะเยา เทิม มีเต็ม
ฝูงนั้น ..... มีประหญา ..... จารึกวิหารจันทรอาราม ๒/๘ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170