จารึกเจ้าศรีฯ

จารึก

จารึกเจ้าศรีฯ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าศรีฯ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๑๖ จารึกเจ้าศรีฯ พ.ศ. ๒๐๓๙, พย. ๑๖ จารึกเจ้าศรีฯ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม ปลายมน

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๘ ซม. สูง ๑๑๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๑๖”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๑๖ จารึกเจ้าศรีฯ พ.ศ. ๒๐๓๙”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๑๖ จารึกเจ้าศรีฯ”

ปีที่พบจารึก

ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๖๕

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

หลวงสิทธิประศาสน์ (คลาย บุษกรรณ)

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๓๙-๑๔๐.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๑๒-๓๑๘.

ประวัติ

หลวงสิทธิประศาสน์ (คลาย บุษกรรณ) ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองพะเยา ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๖๕ ได้พบจารึกหลักนี้ขณะออกตรวจราชการตามท้องถิ่นในเมืองพะเยา และได้นำมาไว้ยังที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา และได้นำมาไว้ยังที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ขณะนั้นเมืองพะเยายังไม่มีที่เก็บรักษาจารึก อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สถานที่ค้นพบอยู่ที่ใด และได้มาในปีใด พระธรรมวิมลโมลี รองเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (สมณศักดิ์ในสมัยนั้น “พระโสภณธรรมมุนี”) นำมาเก็บรักษาไว้ยังวัดศรีอุดมงคำ ต่อมาภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ย้ายมาเก็บรักษาไว้ยังวัดศรีโคมคำ (เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ สัมภาษณ์พระธรรมวิมลโมลี ขณะดำรงสมณศักดิ์พระราชวิสุทธิโสภณ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙)

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกชำรุดมาก ข้อความที่เหลืออยู่กล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่ง ชื่อ ศรี ได้มีใจศรัทธาบริจาคข้าพระไว้ปฏิบัติดูแลวัดและพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๙ (ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น จ.ศ. ๘๗๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๕๙) อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “พย. ๑๖ จารึกเจ้าศรีฯ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๑๒-๓๑๘.
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๑๖ จารึกเจ้าศรีฯ พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๓๙-๑๔๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-26, ไฟล์; PY_1601_p และ PY_1602_p)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170