จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด

จารึก

จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกวัดพระเกิด ชร. ๖ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย จ.ศ. ๘๗๕, พย. ๑๒ จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด พ.ศ. ๒๐๕๖, พย. ๑๒ จารึกวัดพระเกิด

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๖ ซม. สูง ๘๒ ซม. หนา ๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๑๒”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดพระเกิด ชร. ๖ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย จ.ศ. ๘๗๕”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๑๒ จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด พ.ศ. ๒๐๕๖”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๑๒ จารึกวัดพระเกิด”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๑๓

สถานที่พบ

วัดร้างบริเวณโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) : ๖๖-๖๘.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๒๙-๑๓๐.
๓) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๙๐-๒๙๕.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เดินทางไปทำการสำรวจและอัดสำเนาจารึก เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๕๖ พระภิกษุฝ่ายสวนดอกไม้ จากวัด ๑๙ วัด จำนวน ๘๐ รูป มีมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิดเป็นประธาน ร่วมกับเจ้าเมืองพะเยา ได้มีบัญชาให้บรรดาข้าราชการช่วยกันพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการชำระนครสีมา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ ระบุ จ.ศ. ๘๗๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๕๖ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๑๒ จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด พ.ศ. ๒๐๕๖,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๒๙-๑๓๐.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๑๒ จารึกวัดพระเกิด,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๙๐-๒๙๕.
๓) เทิม มีเต็ม และประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกวัดพระเกิด ชร. ๖ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย จ.ศ. ๘๗๕,” ศิลปากร ๑๙, ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) : ๖๖-๖๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-26, ไฟล์; PY_1201_c และ PY_1202_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170