ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"เต่าไจ้"

จำนวน 3 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
จุลศักราชได้ 1199 ตัว ปีกัดเลา เดือน 4 เพ็ง วัน 4 มื้อเต่าไจ้ จารึกวัดศรีคูณเมือง 1/5 เลย ธวัช  ปุณโณทก
(ศุภมัสดุ ศักราช) ได้ 864 ในปีเต่าเส็ด เดิน 7 ไทยหนพุทธศาสน์ว่าเดิ(น)....(วัน)อาทิตย์ ไทยวันเต่าไจ้ได้รืก 12 ชื่อ (อุตร)ผลคุนะรืก จารึกวัดศรีสุทธาวาส 1/2 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เจ้าหมื่นทาวลูกหมื่นพลางเงินญางกินเมิงวังเหนือ มีคำปรารถนาโพธิสมภารเป็นพระพุทธตนหนึ่ง จึงมาสร้างวิหารหลังนี้ชื่อ จันทรอาราม ในปีเปิกไจ้ เดิน 12 เพ็ง วันเต่าไจ้เม็งอาทิตย์ จารึกวิหารจันทรอาราม 1/5 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1