ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"เพ็ง"

จำนวน 24 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
จุลศักราชได้ร้อย ๖๙ ตัวปีเมิงเหม้า เดือน ๕ เพ็งวัน ๑ มื้อรวงไค้ ฤกษ์ ๑๒ ลูกชื่อว่า จิตต์ อยู่ในราศีกันย์ เบิกแล้ว ยามแถใกล้ค่ำ จารึกวัดป่าใหญ่ ๑/๒ อุบลราชธานี นวพรรณ  ภัทรมูล
สังกราษได้ร้อย ๖๙ ตัว ปีเมิงเม้า มหาราชครูศรีสัทธรรมวงศาพาลูกศิษย์สร้าง (พระ)พุทธรูปดิน (แ)ลอิฐ ชทายใส่วัด ล่วงเดิน ๕ เพ็ง วัน ๑ มื้อรวงไก๊ ฤ ๑๔ ลูกชื่อว่า จิตตะ อยู่ในรษีกันย์ เบิกแล้ว ยามแถใกล้ค่ำ จึงได้ชื่อว่า “พระเจ้าอินแปง”
จารึกพระเจ้าอินแปง ๑/๗ อุบลราชธานี นิสา เชยกลิ่น
ศักราช ๙๓๔ ฤกษ์ ๑๒ มาสเกณฑ์ ๑๑๔๖๓ หรคุณ ๓๕๑๔๗๖ ปีเตาสัน เดือน ๔ เพ็ง วัน ๒ มื้อรวายสี ยามพาดลั่นค่ำ
จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา ๑ ๒/๓ อุดรธานี นวพรรณ ภัทรมูล
ไผอย่ากุกอย่ากวนว่าเป็นข้อยเป็นบ่าว ไผหากยังกุกกวนว่าเป็นข้อยเป็นบ่าว ให้ไปไหม้ในอับบาย ทั้ง ๔ พระเจ้าเกิดมาคู่เม็ดหินเม็ดทราย อย่าให้เกิด ให้พระขนานศรีกัญญากกหอมเขาทั้งมวลช้องหน้า เจ้าด้านทั้ง ๔ สังฆครูเจ้าเป็นฅนเขียนหนังสือ ศักราช ๒๘ ตัว  เดือน ๑๑ เพ็ง  วัน ๒ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๓ ๑/๓ อุดรธานี ธวัช  ปุณโณทก
- - ราชอาชญา ๙๒๒ ปีกดสัน เดือน ๖ เพ็ง วัน ๔  ขึ้น ๑๕ ชื่อ วิสาขะมาส จารึกวัดศรีคุณเมือง (วัดผ้าขาว) ๑/๑๕ หนองคาย ธวัช  ปุณโณทก
มีมหาอุปราชเจ้าทั้ง ๒ พระยาหัวเมืองมันทมุขแสนหมื่นชุมนุมกันในอาณาสัณฑ์สีมาสองรักถึงเดือน ๖ เพ็งวัน ๕ ก็ฉลองแล้วบรบวน จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก ๒ ๑/๓๒ เลย นิสา เชยกลิ่น
จุลศักราชได้ ๑๑๙๙ ตัว ปีกัดเลา เดือน ๔ เพ็ง วัน ๔ มื้อเต่าไจ้ จารึกวัดศรีคูณเมือง ๑/๕ เลย ธวัช  ปุณโณทก
สีสุนันทมหาอารามตามปญัตติยสสมเด็จพระองคมีจิตตรงต่อพุทธ- - - สำเร็จการพุทธองค์เจ้าในปีกดสีเดือน ๖ เพ็ง วัน ๒ ปีรวงมด จารึกวัดไตรภูมิ ๑ ๑/๑๑ นครพนม นิสา เชยกลิ่น
จุลศักราชพันร้อย ๗๔ ตัวปีเต่าสัน เดือน ๓ เพ็งวัน ๒ สมเด็จพระเป็นเจ้าทรงพระราชศรัทธาสมโภชเบิกฉลองทำบุญเป็นมหาทานอันประเสริฐเพื่อให้บังเกิดปสาทศรัทธาจิตในพระศาสนา
จารึกวัดหอพระแก้ว ๒/๑ หนองคาย ธวัช  ปุณโณทก
สังกราชได้ ๒๓๘๓ ตัว ปีรับไส้ ไทยภาษาว่าปีมะเส็ง เดือน ๕ เพ็ง วัน ๗ มื้อกดสัน ภายในมีหัวครูโส หัวครูโกษเป็นเค้ากับลูกเต้าศิษย์โยมภายนอก มีสิบร้อยน้อยใหญ่พร้อมกันเลื่อมใสในศาสนาพระพุทธเจ้าตราบต่อเท่า ๕ พันพระวัสสา ขอให้ถึงสุขเลิศแล้วเถิงเมืองแก้วนิรพาน ก็ข้าเทอญ จารึกวัดไตรภูมิ ๒ ๑/๗ นครพนม นวพรรณ ภัทรมูล
ศักราช ๑๐ เดือน (ชำรุด) เพ็งวัน ๑ ลูกทั้ง ๕ สร้างหาผู้ตายทั้งมวล จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๕๒/๙๒) ๑/๒ นครพนม วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์)  พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว  กันโตภาโส)
ศักราช ๓๗ ตัว เดือน ๖ เพ็งวัน ๔  ทิพศรีกัญญากับทั้งภริยาและบุตรสร้างพระเจ้าองค์นี้ จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๗/๙๓) ๑/๑ นครพนม วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์)  พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว  กันโตภาโส)
ศักราช ๕๑ ตัว เดือน ๖ เพ็ง วัน ๓ นางแสนสีทอนมีศรัทธาสร้างพระเจ้าเงินองค์นี้ ไว้ให้คนแลเทวดาไหว้นบ จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๐/๙๓) ๑/๑ นครพนม วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์)  พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว  กันโตภาโส)
ศักราช ๕๑ ตัว เดือน ๖ เพ็ง วัน ๓ พ่อเจ้าเกิดมีศรัทธาสร้างพระเจ้าเงินองค์นี้ ปรารถนานิพพาน จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๗๙/๙๓) ๑/๑ นครพนม นิสา เชยกลิ่น
ศักราช ๒๔ ตัวเดือน ๔ เพ็ง วัน ๓ หัวท้าวสมแตทด มีประสาทศรัทธาสร้างพระเจ้าองค์นี้ นิพพานปัจจโยโหตุ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๒ ๑/๑ อุดรธานี ธวัช ปุณโณทก
เดือน ๔ เพ็ง  วัน ๖ ปีกาบไจ้ ยามแถ ใกล้เที่ยงวัน จารึกวัดวิชัยอาราม วงดวงชาตา ขอนแก่น นวพรรณ  ภัทรมูล
เมื่อเถิงเดือน ๙ เพ็ง การทั้งผองสำเร็จบริบูรณ์แล้วท่านทั้งหลาย จึงตั้งฉลองบุญธรรมทั้งมวลแล้ว กลับตั้งท่านผ้าขาว เก็บเป็นจังหัน จารึกวัดตะพาน ๑/๑๖ สุราษฏร์ธานี ประสาร  บุญประคอง
ในปีกุนเอกศกเดือน ๖ เพ็งแลพระมหาพุทธสรเป็นอธิการเป็นประธานชักชวนพระสงฆ์ทั้งปวง แลสัปปุรุษทั้งปวง มาตบแต่งเครื่องสักการะบูชา จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท ๑/๔๙ ชัยนาท ประสาร บุญประคอง
ศักราชได้ ๘๖๒ ในปีกด(สัน) เดินแปด เพ็งวันเสาร์ ไทยกาบไจ้  ได้รืก(๑๖ ชื่อ) วิสาขะ ศาสนาพระพุทธเจ้าข้ามพ้นแล้ว ๒๐๔๔ ประสา จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล ๑/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
มิคสริมาสศุกลปักษ์ปุณมีพุธกวารไถงไทยภาษาว่าปีกัดเร้า เดือน ๓ เพ็ง เม็ง วัน ๔ ไทยเปิกสี จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง ๑/๖ น่าน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
จิตรมาสปุณมีพุธวารไถงไทยภาษาว่าปีดับไส้ เดือน ๗ . เพ็ง เม็งวันพุธ ไทยเปิกไจ้ ตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ ทิวาติถี จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง ๑/๕ น่าน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ปีกดสัน เดิน ๘ พุทธศาสน์ เพ็งไทยว่าเดินเก้า วันพุธ ไทยว่าวันเมิงเหม้า จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด) ๑/๑ น่าน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ศักรา (ช) ๘๕๗ ศักรา (ช) ๘๕๘ ตัว ปีดับเหม้า พระเป็นเจ้าได้เสวยราชการบ้านเมิงทั้งสองแม่ลูกในเดิน ๑๑ เพ็ง วันไทยระวายสัน เม็งวันพุธ จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง ๑/๔ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นทาวลูกหมื่นพลางเงินญางกินเมิงวังเหนือ มีคำปรารถนาโพธิสมภาร จึงมาสร้างวิหารหลังนี้ชื่อ จันทรอาราม ในปีเปิกไจ้ เดิน ๑๒ เพ็งวันเต่าไจ้เม็งอาทิตย์ จารึกวิหารจันทรอาราม ๑/๕ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170