จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 15 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2355, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์-พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 5 (พระเจ้าอนุวงศ์), ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดหอพระแก้ว หนองคาย, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างสะพาน, บุคคล-สมเด็จพระมหาธรรมิกสีหตบูรราชาธิราช,

จารึกวัดหอพระแก้ว

จารึก

จารึกวัดหอพระแก้ว

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดหอพระแก้ว

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๕๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๗๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลาทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๙๑ ซม. สูง ๑๔๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นค. ๑๓”
๒) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกวัดหอพระแก้ว”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหอพระแก้ว ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหอพระแก้ว ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๘๑-๓๙๒.

ประวัติ

อยู่ที่หอพระแก้วนี้มาแต่เดิม ไม่มีการเคลื่อนย้าย (สร้างสมัยพระเจ้าอนุวงศ์)

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นพระราชโองการของ พระมหาธรรมิกสีหตบูรฯ ให้สร้างวัดหอพระแก้ว และได้อุทิศที่ดินรวมทั้งทาสโอกาสไว้กับวัด และยังได้แจ้งถึงรายละเอียดสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างวัดหอพระแก้ว ในด้านที่สองได้กล่าวถึงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง การฉลองวัดหอพระแก้วและรายละเอียดของปัจจัยไทยทานต่างๆ ที่ถวายพระ และสิ่งของที่บริจาคเป็นทานในศาลาโรงทาน

ผู้สร้าง

สมเด็จพระมหาธรรมิกสีหตบูรราชาธิราช

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ ด้านซ้ายของวงดวงชาตา บรรทัดแรก ระบุจุลศักราช ๑๗๒ คือ จ.ศ. ๑๑๗๒ (ท่านละเลขหน้าไว้) ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๓ และ ด้านที่ ๒ ระบุจุลศักราชพันร้อย ๗๔ คือ จ.ศ. ๑๑๗๔ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๕ อันเป็นสมัยที่เจ้าอนุวงศ์ ปกครองราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ (สมัยเป็นเมืองขึ้นของไทย พ.ศ. ๒๓๔๖-๒๓๗๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกวัดหอพระแก้ว,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๘๑-๓๙๒.
๒) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๑๗๐-๑๗๔.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170