จารึกวัดศรีคุณเมือง (วัดผ้าขาว)

จารึก

จารึกวัดศรีคุณเมือง (วัดผ้าขาว)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2550 11:20:01 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีคุณเมือง (วัดผ้าขาว)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๐๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

ทรงสามเหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖๓ ซม. สูง ๖๘ ซม. หนา ๑๒.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "นค. ๘"
๒) ในวิทยานิพนธ์ อักษรธรรมอีสาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕) กำหนดเป็น "จารึกวัดศรีคุณเมือง จังหวัดหนองคาย (นค. ๘)"
๓) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว กำหนดเป็น "ศิลาจารึกวัดศรีคูณเมือง"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีคุณเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีคุณเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

พิมพ์เผยแพร่

๑) อักษรธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕), ๒๑๒ - ๒๑๓.
๒) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๒๕๔ - ๒๕๖.

ประวัติ

ปรากฏอยู่ในบัญชีกรมศิลปากร พิมพ์รวมอยู่ในประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๖๗ เรียกว่า "ศิลาจารึกวัดปะขาว" ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีคูณเมือง (วัดศรีคุณเมือง)

เนื้อหาโดยสังเขป

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้มาอุทิศที่นาจังหันให้แก่วัด ตอนท้ายมีการสาปแช่งผู้ถือเอาศาสนาสมบัติเหล่านั้นอีกด้วย

ผู้สร้าง

สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ และ ๑๕ ระบุ จ.ศ. ๙๒๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๐๓ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ. ๒๐๙๓ - ๒๑๑๕)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) เพ็ญพักตร์ ลิ้มสัมพันธ์, "อักษรธรรมอีสาน," วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๒๕ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕), ๒๑๒ - ๒๑๓.
๒) ธวัช ปุณโณทก, "ศิลาจารึกศรีคูณเมือง," ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๒๕๔ - ๒๕๖.
๓) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๘๔ - ๑๐๖.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-28, ไฟล์; Nk_0800_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170