จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด)

จารึก

จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

แผ่นศิลาจารึก จารึกอักษรไทย ภาษาไทย, หลักที่ ๗๒ ศิลาจารึกพบที่วัดช้างค้ำ จังหวัดน่าน, นน. ๒ จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด) พ.ศ. ๒๐๔๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖๙ สูง ๘๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒”
๒) วารสารศิลปากร ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๒) กำหนดเป็น “แผ่นศิลาจารึก จารึกอักษรไทย ภาษาไทย”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๗๒ ศิลาจารึกพบที่วัดช้างค้ำ จังหวัดน่าน”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “นน. ๒ จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด) พ.ศ. ๒๐๔๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเมืองพง (ปัจจุบัน คือ วัดพงษ์) ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๒) : ๖๕-๖๘.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๙๕-๑๙๗.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๕๕-๕๖.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๔๓ พระมหาราชเทวีผู้เป็นพระราชมารดา ได้มีพระราชดำรัสให้เจ้าพนักงานทำการฝังพระสีมา ณ วัดพระเกิด ทั้งนี้มีการถวายนาและข้าพระแด่วัดด้วย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

บริเวณด้านซ้ายของวงดวงชาตา ระบุ จ.ศ. ๘๖๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๓ เป็นช่วงที่เมืองน่านขึ้นกับอาณาจักรล้านนา ท้าวบุญแฝงได้รับแต่งตั้งจากกษัตริย์ล้านนาให้ครองเมืองน่าน (ครั้งที่ ๒, พ.ศ. ๒๐๔๐-๒๐๕๐) ตรงกับสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “นน. ๒ จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด) พ.ศ. ๒๐๔๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๕๕-๕๖.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “แผ่นศิลาจารึก จารึกอักษรไทย ภาษาไทย : จ.ศ. ๘๖๒ (พ.ศ. ๒๐๔๓) ตรงในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ พบที่วัดช้างค้ำ จังหวัดน่าน,” ศิลปากร ๓, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๒) : ๖๕-๖๘.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๗๒ ศิลาจารึกพบที่วัดช้างค้ำ จังหวัดน่าน : จ.ศ. ๘๖๒ (พ.ศ. ๒๐๔๓) ตรงในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๙๕-๑๙๗.
๓) สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, “ประวัติศาสตร์และเจ้าผู้ครองนคร,” ใน เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๐), ๔๗-๗๒.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-29, ไฟล์; นน.2)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170