จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๒

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๒

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๐๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

หน้าตักกว้าง ๑ ศอก

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๒”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ด้านขวามือพระประธานในโบสถ์ วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ด้านขวามือพระประธานในโบสถ์ วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๔๔.

ประวัติ

เข้าใจว่าได้มีการเคลื่อนย้ายมาจากเมืองเวียงคุก แล้วนำมาเป็นหมู่พระประธานในโบสถ์วัดโพธิสมภรณ์

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกบอกวัน เดือน ปี ที่สร้าง และนามผู้สร้าง

ผู้สร้าง

หัวท้าวสมแตทด

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ ศักราช ๒๔ คือ จ.ศ. ๑๐๒๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๒๐๕ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ. ๒๑๘๑-๒๒๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๒,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๔๔.
๒) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๑๑๗-๑๒๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170