จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท

จารึก

จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก อักษรขอม ภาษาไทย, หลักที่ 97 ศิลาจารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช 2260

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 54 บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง 40 ซม. สูง 206 ซม. หนา 37 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชน. 1”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (พฤศจิกายน, 2507) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก อักษรขอม ภาษาไทย”
3) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 กำหนดเป็น “หลักที่ 97 ศิลาจารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท”
4) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 กำหนดเป็น “จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (พฤศจิกายน, 2507) : 81-88.
2) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513), 68-76.
3) จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 133-139.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติได้เดินทางขึ้นไปสำรวจ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2507 ได้ทำการอัดสำเนาไว้พร้อมกับอ่านจารึกดังกล่าว

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นข้อความกล่าวถึง การปฏิสังขรณ์และก่อสร้างกำแพงล้อมพระบรมธาตุ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ 10 บอกพุทธศักราช 2260 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (พระสรรเพชญ์ที่ 9, พ.ศ. 2251-2275) ครองกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
1) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรขอม ภาษาไทย ได้มาจากวัดพระบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัด,” ศิลปากร 8, 4 (พฤศจิกายน 2507), 81-88.
2) ประสาร บุญประคอง, “จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19-24 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 133-139.
3) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ 97 ศิลาจารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513), 68-76.
4) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 53 พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543), 188-190.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-21, ไฟล์; Chn_0100_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170