จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท

จารึก

จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก อักษรขอม ภาษาไทย, หลักที่ ๙๗ ศิลาจารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๖๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๐ ซม. สูง ๒๐๖ ซม. หนา ๓๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชน. ๑”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน, ๒๕๐๗) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก อักษรขอม ภาษาไทย”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๙๗ ศิลาจารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท”
๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน, ๒๕๐๗) : ๘๑-๘๘.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๖๘-๗๖.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๓๓-๑๓๙.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติได้เดินทางขึ้นไปสำรวจ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ ได้ทำการอัดสำเนาไว้พร้อมกับอ่านจารึกดังกล่าว

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นข้อความกล่าวถึง การปฏิสังขรณ์และก่อสร้างกำแพงล้อมพระบรมธาตุ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ ๑๐ บอกพุทธศักราช ๒๒๖๐ ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (พระสรรเพชญ์ที่ ๙, พ.ศ. ๒๒๕๑-๒๒๗๕) ครองกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรขอม ภาษาไทย ได้มาจากวัดพระบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัด,” ศิลปากร ๘, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๗), ๘๑-๘๘.
๒) ประสาร บุญประคอง, “จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๓๓-๑๓๙.
๓) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๙๗ ศิลาจารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๖๘-๗๖.
๔) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๑๘๘-๑๙๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-21, ไฟล์; Chn_0100_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170