ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"เม็ง"

จำนวน 31 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ในปีระกาเดือนยี่ ออกสามค่ำ วันไทยวันกาบเส็ด วันเม็ง วันศุกร์พาร เมื่อจักใกล้รุ่ง มุงดูศักราชได้เจ็ดร้อยสาบสิบเอ็ด ๗๓๑ ได้ฤกษ์เจ็ด อันชื่อบุรนรรพสุ จารึกวัดพระยืน ๒/๑๒ ลำพูน ฉ่ำ ทองคำวรรณ
แรมค่ำ ๑ เม็งวัน ๖ ไทยว่าวันเต่าสี ได้รีก ๑๘ ตัว ชื่อว่าเชษฐริก จารึกวัดบ้านปาน ๑/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เดิน ๑๐ ไทย (วัน) . . .(ออ)กใหม่ค่ำหนึ่ง แล้วลวดประก(อบ เ)ม็งวันศุกร์ชอบด้วยวันเปิกซง้า ไทยภาษา พระจันทร์ขึ้นมาสมด้วยโรหินีรึกส จารึกวัดเค้าราชสถาน ๑/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
จุลศักราชได้ ๙๓๓ ตัว ในปีมะแม ขอมพิสัยไทยว่าปีรวงเม็ด เดินจิตร ออก.(คํ่)าพร่ำได้วันเมิงเหม้า เม็งวัน ๖ จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน ๑/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ปีดับเม็ด ศักราชะได้ ๙๕๗ ตัว เดิน ๑๒ ปีดับ ๒ ค่ำแลเม็งวัน ๒ ไทยวันเมิงเร้า จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง ๔/๗ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
จุลศักราชะได้ ๙๔๖ ตัว ปีวานระ ไทยภาษาว่(า)(ปีกา)บสัน เดินวิสาขะ ไทยว่าเดิน ๗ ลง ๙ ค่ำ ไทยวันกาบซง้า เม็งวัน ๖ จันทร์กินฤกษ์ได้ ๑๗ ตัว ชื่ออนุราธา จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง ๑/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
หมื่นเลี้ย(ง)มาเป็นเจ้าสี่(หมื่)นใน(เ)มิงพยาว เจ้าสี่หมื่นให้กะทำพระเจ้าในปีรวงเหม้า เม็งว่าปีโถะ ไว้ต่อชั่ว(ลูก)ชั่วหลานเหลนอันเป็นท้าวเป็นพระญามาภายหลังนั้น จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา ๑/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
(ศักราชได้) ๘๗๙ ตัว ในปีฉลู(ว่า)ปีเมิง(เป้)า  เดินผลคุน ไทยเดิน ๔ แรม ๘ ค่ำ เม็งวัน ๑ ไทวันกา(ไก๊) ได้ฤกษ์ ๑๓ ตัว หัสตะนักขัต(ฤ)กษ์ หรคุณ ได้ ๓๒๑๓๔๓ (ตัว) จารึกวัดสุวัณณาราม ๑/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าสี่หมื่นให้กะทำพระเจ้าในปีรวงเหม้า เม็งว่าปีโถะไว้ชั่วลูกชั่วหลานเหลน จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น ๑/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ชระมัวเม็งวันอาทิตย์ ไทยสิ(ท)ธิวันเต่าซง้า ได้ริกษตัวหนึ่งกล้า ชื่ออัศวันนี จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง ๑/๔ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ศักราชได้ ๘๔๐ ในปีเปิกเส็ด เดิน. . . แรมสองค่ำ เม็งวันอังคาร ปัลลวะ ๑/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
โอกาสจุล(ศัก)ราชะได้ ๘๖๖ ตัว ในปีกาบไจ้ ในเดินหก ไทยว่าเดินสี่ แรมเจ็ดค่ำ เม็งวันศุกร์ ไทยวันเปิกสัน ได้ฤกษ์สิบสองตัว ชื่ออุตรผลคุนะแล จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา ๑/๔ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
โอกาสศักราชะได้ ๘๕๗ ตัว ในปีเถาะ ไทยว่าปีดับเหม้า เดินเชษฐะ ไทยว่าเดินเก้า ออกแปดค่ำ วัดกดยี เม็งวันอาทิตย์ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี ๑/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ปีกาบยี // ศักราชได้ ๘๕๖ ตัว ตามพุทธศาสน์ หูรา ว่าเดิน ๑๑ ไทยว่าเดินเจียง ออก ๑๒ ค่ำ วันเปิกเส็ด เม็งวัน ๗ ยามเที่ยงวันได้รืก ๒๕ ตัว ชื่อบุรพภัทรบท จารึกวัดอารามป่าน้อย ๑/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
...พุทธศาสน์ วันกดไส้ เม็งได้วันประหัด ติดถิได้ . ตัว ได้ริก ๑ ... จารึกพุทธศาสน์ ๑/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
....(เ)ม็งยาม(วัน)____...สิบเอ็ด ออก ๖ ค่ำ วัน...เป็น ผิผู้หากเอาออ(ก)......(จ)าก พระเจ้า จารึกคำสาปแช่ง ๑/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ศักขราชะได้ ๘๙๘ ตัว ในปีระวายสัน เดิน ๖ ออก ๘ ค่ำ เม็งวันอาทิตย์ ไทยวันเมิงไส้ ยามกลองงาย รืก ๕ ตัว จารึกเจ้าเมืองเชริง ๑/๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
โอกาสศักราชได้ ๘๗๗ ตัว ในปีกุนไทย(ว่า)ปีดับไก๊ ในเดือนมาฆ ไทยว่าเดือน ๕ แรม ๒ ค่ำ วันกัดไส้ เม็งอาทิตย์ ติดถีได้ ๑๖ ตัว ฤได้ ๙ ตัว ชื่ออัศเลษ จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง ๑/๕ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ในเดือนจิตระ โหสตระ ไทยว่าเดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ติด(ถี) ... พร่ำสวัสดี นัก(ษั)ตรมีศรี ชื่อ บุรพาษาฒ เม็งวันอังคารไทยวันเต่าเส็ด จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด ๑/๗ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ศรีสิทธิสวัสดี ศักราชได้ ๘๖๕ ตัว ในปีกาไก๊ เดือน ๙ แรมสิบสองค่ำ วันเต่าสี เม็งวันอังคาร ได้ฤกษ์ ๓ ตัว ชื่อว่ากฤติกา จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน ๑/๒ พะเยา ประสาร บุญประคอง
เม็งวันศุกร์ ไทยวันรวงเหม้า ได้ดิถี ๙ ตัว นาทีดิถี ๓๕ ได้ฤกษ์ ๑๗ ตัว ชื่อเชษฐะ จารึกวัดอารามป่าญะ ๑/๒ พะเยา ประสาร บุญประคอง
สักราชได้ ๘๕๕ ตัว ในปีกาเปล้า เดือน ๑ ออก ๓ ค่ำ ไทยวันดับเปล้า เม็งวันศุกร์ จารึกวัดนางหมื่น ๑/๑๒ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ศักราชได้ ๘๔๕ ตั(ว) ในปีกาเหม้าเดินเจียง เพ็งวันเมิงเป้า (เม็งวันอาทิตย์ได้รืก) ๒๗ ชื่ออุตราษาฒ จารึกวัดป่าเหียง ๑/๒ พะเยา ประสาร บุญประคอง
สิทธิการ จุลศักราชได้ ๘๕๐ ตัว ในปีวอก ไทยว่าปีเปิกสัน เดือนยี่ แรม ๕ ค่ำ ไทยว่าวันกดเส็ด เม็งวันอาทิตย์ ได้ฤกษ์ ๙ ตัว ชื่อสมณฤกษ์ จารึกวัดดอนคราม ๑/๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170