ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"เม็ง"

จำนวน 32 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ศักราชได้ 966 ตัว ในปีกาบสี เดือน 5 ออก 10 ค่ำ เม็ง วัน 7 ไทยกาบสัน จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค 1/3 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ในปีระกาเดือนยี่ ออกสามค่ำ วันไทยวันกาบเส็ด วันเม็ง วันศุกร์พาร เมื่อจักใกล้รุ่ง มุงดูศักราชได้เจ็ดร้อยสาบสิบเอ็ด 731 ได้ฤกษ์เจ็ด อันชื่อบุรนรรพสุ จารึกวัดพระยืน 2/12 ลำพูน ฉ่ำ ทองคำวรรณ
แรมค่ำ 1 เม็งวัน 6 ไทยว่าวันเต่าสี ได้รีก 18 ตัว ชื่อว่าเชษฐริก จารึกวัดบ้านปาน 1/1 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เดิน 10 ไทย (วัน) . . .(ออ)กใหม่ค่ำหนึ่ง แล้วลวดประก(อบ เ)ม็งวันศุกร์ชอบด้วยวันเปิกซง้า ไทยภาษา พระจันทร์ขึ้นมาสมด้วยโรหินีรึกส จารึกวัดเค้าราชสถาน 1/2 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
จุลศักราชได้ 933 ตัว ในปีมะแม ขอมพิสัยไทยว่าปีรวงเม็ด เดินจิตร ออก.(คํ่)าพร่ำได้วันเมิงเหม้า เม็งวัน 6 จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน 1/2 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ปีดับเม็ด ศักราชะได้ 957 ตัว เดิน 12 ปีดับ 2 ค่ำแลเม็งวัน 2 ไทยวันเมิงเร้า จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง 4/7 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
จุลศักราชะได้ 946 ตัว ปีวานระ ไทยภาษาว่(า)(ปีกา)บสัน เดินวิสาขะ ไทยว่าเดิน 7 ลง 9 ค่ำ ไทยวันกาบซง้า เม็งวัน 6 จันทร์กินฤกษ์ได้ 17 ตัว ชื่ออนุราธา จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง 1/3 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
หมื่นเลี้ย(ง)มาเป็นเจ้าสี่(หมื่)นใน(เ)มิงพยาว เจ้าสี่หมื่นให้กะทำพระเจ้าในปีรวงเหม้า เม็งว่าปีโถะ ไว้ต่อชั่ว(ลูก)ชั่วหลานเหลนอันเป็นท้าวเป็นพระญามาภายหลังนั้น จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา 1/3 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
(ศักราชได้) 879 ตัว ในปีฉลู(ว่า)ปีเมิง(เป้)า  เดินผลคุน ไทยเดิน 4 แรม 8 ค่ำ เม็งวัน 1 ไทวันกา(ไก๊) ได้ฤกษ์ 13 ตัว หัสตะนักขัต(ฤ)กษ์ หรคุณ ได้ 321343 (ตัว) จารึกวัดสุวัณณาราม 1/3 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เจ้าสี่หมื่นให้กะทำพระเจ้าในปีรวงเหม้า เม็งว่าปีโถะไว้ชั่วลูกชั่วหลานเหลน จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น 1/3 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ชระมัวเม็งวันอาทิตย์ ไทยสิ(ท)ธิวันเต่าซง้า ได้ริกษตัวหนึ่งกล้า ชื่ออัศวันนี จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง 1/4 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ศักราชได้ 840 ในปีเปิกเส็ด เดิน. . . แรมสองค่ำ เม็งวันอังคาร จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา 1/2 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
โอกาสจุล(ศัก)ราชะได้ 866 ตัว ในปีกาบไจ้ ในเดินหก ไทยว่าเดินสี่ แรมเจ็ดค่ำ เม็งวันศุกร์ ไทยวันเปิกสัน ได้ฤกษ์สิบสองตัว ชื่ออุตรผลคุนะแล จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา 1/4 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
โอกาสศักราชะได้ 857 ตัว ในปีเถาะ ไทยว่าปีดับเหม้า เดินเชษฐะ ไทยว่าเดินเก้า ออกแปดค่ำ วัดกดยี เม็งวันอาทิตย์ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี 1/2 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ปีกาบยี // ศักราชได้ 856 ตัว ตามพุทธศาสน์ หูรา ว่าเดิน 11 ไทยว่าเดินเจียง ออก 12 ค่ำ วันเปิกเส็ด เม็งวัน 7 ยามเที่ยงวันได้รืก 25 ตัว ชื่อบุรพภัทรบท จารึกวัดอารามป่าน้อย 1/3 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
...พุทธศาสน์ วันกดไส้ เม็งได้วันประหัด ติดถิได้ . ตัว ได้ริก 1 ... จารึกพุทธศาสน์ 1/2 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
....(เ)ม็งยาม(วัน)____...สิบเอ็ด ออก 6 ค่ำ วัน...เป็น ผิผู้หากเอาออ(ก)......(จ)าก พระเจ้า จารึกคำสาปแช่ง 1/1 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ศักขราชะได้ 898 ตัว ในปีระวายสัน เดิน 6 ออก 8 ค่ำ เม็งวันอาทิตย์ ไทยวันเมิงไส้ ยามกลองงาย รืก 5 ตัว จารึกเจ้าเมืองเชริง 1/2 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
โอกาสศักราชได้ 877 ตัว ในปีกุนไทย(ว่า)ปีดับไก๊ ในเดือนมาฆ ไทยว่าเดือน 5 แรม 2 ค่ำ วันกัดไส้ เม็งอาทิตย์ ติดถีได้ 16 ตัว ฤได้ 9 ตัว ชื่ออัศเลษ จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง 1/5 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ในเดือนจิตระ โหสตระ ไทยว่าเดือน 7 แรม 8 ค่ำ ติด(ถี) ... พร่ำสวัสดี นัก(ษั)ตรมีศรี ชื่อ บุรพาษาฒ เม็งวันอังคารไทยวันเต่าเส็ด จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด 1/7 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ศรีสิทธิสวัสดี ศักราชได้ 865 ตัว ในปีกาไก๊ เดือน 9 แรมสิบสองค่ำ วันเต่าสี เม็งวันอังคาร ได้ฤกษ์ 3 ตัว ชื่อว่ากฤติกา จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน 1/2 พะเยา ประสาร บุญประคอง
เม็งวันศุกร์ ไทยวันรวงเหม้า ได้ดิถี 9 ตัว นาทีดิถี 35 ได้ฤกษ์ 17 ตัว ชื่อเชษฐะ จารึกวัดอารามป่าญะ 1/2 พะเยา ประสาร บุญประคอง
สักราชได้ 855 ตัว ในปีกาเปล้า เดือน 1 ออก 3 ค่ำ ไทยวันดับเปล้า เม็งวันศุกร์ จารึกวัดนางหมื่น 1/12 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ศักราชได้ 845 ตั(ว) ในปีกาเหม้าเดินเจียง เพ็งวันเมิงเป้า (เม็งวันอาทิตย์ได้รืก) 27 ชื่ออุตราษาฒ จารึกวัดป่าเหียง 1/2 พะเยา ประสาร บุญประคอง