จารึกวัดสุวัณณาราม

จารึก

จารึกวัดสุวัณณาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดสุวัณณาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑.๕.๑.๑ วัดสุวรรณาราม พ.ศ. ๒๐๖๐ / ค.ศ. ๑๕๑๘, พย. ๕๑ จารึกวัดสุวัณณาราม พ.ศ. ๒๐๖๐, พย. ๕๑ จารึกการบำเพ็ญบุญในวัดสุวรรณาราม

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๖๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินสีเทา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นจารึก แตกเป็น ๙ ชิ้น

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๕ ซม. สูง ๑๑๓ ซม. หนา ๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๕๑”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๖ (มกราคม ๒๕๒๗) กำหนดเป็น “๑.๕.๑.๑ วัดสุวรรณาราม พ.ศ. ๒๐๖๐ / ค.ศ. ๑๕๑๘”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๕๑ จารึกวัดสุวัณณาราม พ.ศ. ๒๐๖๐”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๕๑ จารึกการบำเพ็ญบุญในวัดสุวรรณาราม”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๒๖

สถานที่พบ

วัดร้างหน้าวัดลี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ (บุญชื่น ฐิตปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดลี

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๖ (มกราคม ๒๕๒๗) : ๖๕-๗๑.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๙๕-๑๙๖.
๓) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๑๙-๓๒๔.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่สายงานจารึกฯ (นายเทิม มีเต็ม, นายจำปา เยื้องเจริญ และนายบุญเลิศ เสนานนท์) งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจ ทำสำเนา ทำประวัติจารึก เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๖๐ บุคคลผู้หนึ่ง (จารึกชำรุด ไม่ทราบว่าเป็นใคร) ได้มีจิตศรัทธาทำบุญ ณ วัดสุวัณณาราม และวัดอื่นๆ ด้วยเงิน และทองคำจำนวนมาก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๗๙ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๖๐ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕๑ จารึกวัดสุวัณณาราม พ.ศ. ๒๐๖๐,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๙๕-๑๙๖.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๕๑ จารึกการบำเพ็ญบุญในวัดสุวรรณาราม,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๑๙-๓๒๔.
๓) ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก ๑. ๕. ๑. ๑. วัดสุวรรณาราม,” ศิลปากร ๒๗, ๖ (มกราคม ๒๕๒๗) : ๖๕-๗๑.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-23, ไฟล์; PY 51 side 1 +.copy 1 และ PY 51 side 2+.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170