จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น

จารึก

จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 12:24:08 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๔๗ จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น พ.ศ. ๒๐๑๔, พย. ๔๗ จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่นเมืองพยาว

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๑๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๖.๕ ซม. สูง ๑๐๓.๕ ซม. หนา ๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๔๗”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๔๗ จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น พ.ศ. ๒๐๑๔”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๔๗ จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่นเมืองพยาว”

ปีที่พบจารึก

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๘

สถานที่พบ

บริเวณโรงเรียนบุญสิทธิ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๖ นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดศรีโคมคำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๘๙.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๖๔-๖๗.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่สายงานจารึกฯ งานบริการหนังสือภาษาโบราณ (นายเทิม มีเต็ม, นายจำปา เยื้องเจริญ และนายบุญเลิศ เสนานนท์) กองหอสมุดแห่งชาติ เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจ ทำสำเนาจารึก ทำทะเบียนประวัติ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๙

เนื้อหาโดยสังเขป

ครั้นเมื่อเจ้าหมื่นเลี้ยงได้เป็นเจ้าสี่หมื่นปกครองเมืองพะเยา พระองค์ทรงสร้างพระพุทธรูป อุทิศที่ดินและข้าพระจำนวนมากให้แก่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสาขาของวัดสุวรรณมหาพิหาร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๓ และ ๑๑ ระบุข้อความบอกปีที่สร้างคือ “ปีรวงเหม้า” คือ จ.ศ ๘๓๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๑๔ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐) แต่ฮันส์ เพนธ์ ได้ประมวลไว้ว่า “ปีรวงเหม้า” ในบรรทัดที่ ๑๑ ของศิลาจารึกหลักนี้ ตรงกับปีรวงเหม้า พ.ศ. ๑๙๕๔ ในศิลาจารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย (ลพ. ๙) ซึ่งหากจารึกหลักนี้ สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๑๙๕๔ ก็จะตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสามฝั่งแกน (พ.ศ. ๑๙๔๔-๑๙๘๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๔๗ จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น พ.ศ. ๒๐๑๔,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๘๙.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๔๗ จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่นเมืองพยาว,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๖๔-๖๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 47.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170