จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง

จารึก

จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๑๓ จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง, พย. ๑๓ จารึกวัดสิบสองห้อง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๕๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม ชำรุดหักเป็นสองส่วน แต่นำมาต่อเข้าด้วยกัน

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๖.๕ ซม. สูง ๖๕ ซม. หนา ๒๖.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๑๓”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๑๓ จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๑๓ จารึกวัดสิบสองห้อง”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๑๓

สถานที่พบ

วัดศรีจอมเรือง และที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๓๑-๑๓๓.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๙๖-๓๐๕.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เดินทางไปทำการสำรวจและอัดสำเนาจารึก เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๕๘ มหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ แห่งวัดสิบสองห้อง และมหาเถรเจ้าญาณกิตติ ได้ชักชวนอุบาสกอุบาสิกาให้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป โดยการบริจาคทองคำ และข้าพระจำนวนหนึ่งไว้เพื่อปฏิบัติดูแลพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ ระบุ จ.ศ. ๘๗๗ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๕๘ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๑๓ จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๓๑-๑๓๓.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๑๓ จารึกวัดสิบสองห้อง,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๙๖-๓๐๕.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-26, ไฟล์; PY_1301_c, PY_1302_c, PY_1303_c และ PY_1304_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170