จารึกเจ้าเมืองเชริง

จารึก

จารึกเจ้าเมืองเชริง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าเมืองเชริง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๑๕ จารึกเจ้าเมืองเชริง พ.ศ. ๒๐๗๙, พย. ๑๕ จารึกเจ้าเมืองเชริงฯ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๗๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๗ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๐ ซม. สูง ๒๙ ซม. หนา ๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๑๕”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๑๕ จารึกเจ้าเมืองเชริง พ.ศ. ๒๐๗๙”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๑๕ จารึกเจ้าเมืองเชริงฯ”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๐๓

สถานที่พบ

ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระโสภณธรรมมุนี (ปัจจุบัน พระธรรมวิมลโมลี)

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๓๗-๑๓๘.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๕๙-๓๖๓.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ คือ นายประสาร บุญประคอง และนายเทิม มีเต็ม ได้รับอนุมัติให้เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจ ทำสำเนา ประวัติ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๑๓ เดิมศิลาจารึกนี้ขึ้นอยู่ในบัญชีจารึกจังหวัดเชียงราย ลำดับเลขที่ ชร. ๒๐ (ชร. / พ. ๑๐) ครั้นทางราชการได้ยกฐานะอำเภอพะเยาขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา จึงได้ตัดโอนศิลาจารึกนี้มาขึ้นอยู่ในบัญชีจารึก จังหวัดพะเยา ลำดับเลขที่ พย. ๑๕

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๗๙ เจ้าเมิงเชริง นางเมิง และมหาสามีเจ้า ได้อัญเชิญพระภิกษุสงฆ์และชักชวนชาวเมืองทั้งหลายให้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๙๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๗๙ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองเกษเกล้า (พ.ศ. ๒๐๖๘-๒๐๘๑) (สมัยครองราชย์ครั้งที่ ๑)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๑๕ จารึกเจ้าเมืองเชริง พ.ศ. ๒๐๗๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๓๗-๑๓๘.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๑๕ จารึกเจ้าเมืองเชริงฯ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๕๙-๓๖๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-26, ไฟล์; PY_1501_c และ PY_1502_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170