จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

จารึก

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย, หลักที่ ๑๐๕ ศิลาจารึก วัดศรีอุโมงคำ, พย. ๑๐ จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน พ.ศ. ๒๐๔๖, พย. ๑๐ จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีดำ

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๖๒ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๑๐”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๐๙) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๐๕ ศิลาจารึก วัดศรีอุโมงคำ”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๑๐ จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน พ.ศ. ๒๐๔๖”
๕) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๑๐ จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๐๙) : ๖๖-๗๐.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๒๐-๑๒๓.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๒๔-๑๒๖.
๔) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๕๔-๒๕๘.

ประวัติ

คณะกรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่า ได้อัดสำเนามาให้กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๔๖ มหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน ได้บริจาคข้าพระให้แก่วัดบ้านหนอง เป็นจำนวน ๗ ครัว ข้อความต่อจากนั้นเป็นรายนามข้าพระ เงิน และสิ่งของที่บริจาค

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ด้านที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๖๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๖ อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๑๐ จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน พ.ศ. ๒๐๔๖,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๒๔-๑๒๖.
๒) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกจารึก อักษรและภาษาไทย ได้มาจากวัดศรีอุโมงคำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย,” ศิลปากร ๙, ๖ (มีนาคม ๒๕๐๙) : ๖๖-๗๐.
๓) ประสาร บุญประคอง, “พย. ๑๐ จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๕๔-๒๕๘.
๔) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๑๐๕ ศิลาจารึกวัดศรีอุโมงคำ,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๒๐-๑๒๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-25, ไฟล์; PY_1001_c และ PY_1002_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170