จารึกวัดป่าเหียง

จารึก

จารึกวัดป่าเหียง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดป่าเหียง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกวัดศรีอุโมงคำ ชร./๑๖ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, พย. ๕ จารึกวัดป่าเหียง พ.ศ. ๒๐๒๖,

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๒๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๓.๕ ซม. สูง ๑๑๐ ซม. สูง ๓๓.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๕”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดศรีอุโมงคำ ชร./๑๖ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย“
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๕ จารึกวัดป่าเหียง พ.ศ. ๒๐๒๖”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๕ จารึกวัดป่าเหียง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดสันป่าเหียง ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว (ข้อมูลเดิมคือ วัดป่าเหียง ตำบลดงเจน อำเภอเมือง) จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๘) : ๑๑๐-๑๑๒.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๐๙-๑๑๐.
๓) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๙๙-๑๐๔.

ประวัติ

คณะกรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่าให้สำเนาจารึกแก่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และเจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เดินทางไปทำการสำรวจและอัดสำเนาจารึกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความชำรุดในบางส่วน จับความได้ว่ากล่าวถึงการมอบหมายให้ข้าพระดูแลพระสงฆ์และวัด ด้านที่ ๒ กล่าวถึงการฝังจารึกด้วย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๔๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๒๖ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าติโลกราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕ จารึกวัดป่าเหียง พ.ศ. ๒๐๒๖,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๐๙-๑๑๐.
๒) เทิม มีเต็ม, “คำอ่านศิลาจารึกวัดศรีอุโมงคำ ชร./๑๖ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย,” ศิลปากร ๙, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๘) : ๑๑๐-๑๑๒.
๓) เทิม มีเต็ม, “พย. ๕ จารึกวัดป่าเหียง,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๙๙-๑๐๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-23, ไฟล์; PY 5 side 1+.copy 1 และ PY 5 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170