จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา

จารึก

จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 12:26:44 )

ชื่อจารึก

จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑.๕.๑.๑ บ้านสันต้นม่วง, พย. ๔๕ จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา พ.ศ. ๒๐๒๑, พย. ๔๕ จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราช

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๒๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ส่วนล่างชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๙ ซม. สูง ๔๑.๕ ซม. หนา ๕.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๔๕”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๖ (มกราคม ๒๕๒๙) กำหนดเป็น “๑.๕.๑.๑ บ้านสันต้นม่วง”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๔๕ จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา พ.ศ. ๒๐๒๑”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๔๕ จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราช”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๒๓

สถานที่พบ

วัดร้าง ตำบลใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๖ (มกราคม ๒๕๒๙) : ๗๑-๗๕.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๘๕-๑๘๖.
๓) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๙๓-๙๘.

ประวัติ

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๙ เจ้าหน้าที่สายงานจารึก งานบริการหนังสือภาษาโบราณ คือ นายเทิม มีเต็ม, นายจำปา เยื้องเจริญ และนายบุญเลิศ เสนานนท์ ได้เดินทางไปทำการสำรวจ ทำสำเนา ทำทะเบียนประวัติจารึกนี้

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๒๑ สมเด็จพระราชาอโศกราชผู้เป็นเจ้าได้ฟังธรรมเทศนา และอนุโมทนาด้วยความศรัทธา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๔๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๒๑ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๔๕ จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา พ.ศ. ๒๐๒๑,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๘๕-๑๘๖.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๔๕ จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราช,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๙๓-๙๘.
๓) ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก ๑.๕ ๑.๑ บ้านสันต้นม่วง พ.ศ. ๒๐๒๑ / ค.ศ. ๑๔๗๘,” ศิลปากร ๒๙, ๖ (มกราคม ๒๕๒๙) : ๗๑-๗๕.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 45 side 1.copy 1 และ PY 45 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170