ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ข้าว"

จำนวน 6 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
นาลมแลง 100 นาขี้กากับไร่หลวง 100 ข้าว จารึกวัดหมื่นลอ 2/4 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
วัดอันนี้หมื่นน้อยหน่อหากรังสร้างเป็นลูกวัดสุวรรณมหาพิหาร แลนา 875 ข้าวนี้ บ้าน 11 บ้าน จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น 1/8 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เจ้าขุนผู้ใดอย่าเอาคนกับนากล้วย 30 ข้าวนี้ออกจากพระเจ้าสักอัน จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง 2/8 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
แสนข้าววัดเจ้าพ . . . ลังบุน 1 จารึกวัดดนลูง 1/10 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ร้อยข้าวนา . . . 45,000 ร้อยข้าวนาหนองเทง ค่า 45,000 อยู่ปากเบงครำ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี 2/1 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ไว้เพื่อน 20 ครัว ไว้นา 300 ข้าว วัดเชียงรอมาไว้กับวัดนี้ ไว้หื้อเป็นวัดลูกพระเป็นเจ้าเชียงราย จารึกวิหารจันทรอาราม 1/6 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1